Komisarze wyborczy

Rekrutacja kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych

Z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych.

Na podstawie zmienionego art. 166 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) 100 komisarzy wyborczych ma powołać na 5 letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji).

http://pkw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy

Ustawowe wymogi dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe prawnicze;
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie przynależeć do partii politycznej;
  • nie być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;
  • nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego;
  • dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego.    

Składanie aplikacji

 Aplikacje należy przesłać w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.:

oraz równocześnie przekazać

  • w wersji papierowej najpóźniej do dnia 21 lutego 2018 r. na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

ul. Stefana Batorego 5,

02-591 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie np. „rekrutacja – komisarz wyborczy”

Decyduje data wpływu aplikacji do urzędu (w wersji elektronicznej, jak i w papierowej). 

Aplikacje w wersji papierowej powinny zawierać oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz kopię dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • podpisany, opatrzony datą i wypełniony kwestionariusz aplikacyjny (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie) link do wzoru kwestionariusza;
  • podpisane oświadczenia, opatrzone datą (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie) link do wzoru oświadczeń - oświadczenia muszą być zawarte w jednym formularzu, według wyżej dostępnego wzoru;
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie).

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:

- zawierają niekompletnie lub nieczytelnie wypełniony kwestionariusz,

- nie zawierają wszystkich wymienionych w kwestionariuszu załączników,

- nie spełniają wymagań formalnych,

- przesłane po ww. terminach.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione e-mailem.

Osoby spełniające wymagania formalne będą samodzielnie rejestrować się na szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się w Warszawie w dwóch terminach: 24 lutego oraz 25 lutego 2018 r.

Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego, który odbędzie się w Warszawie w dniu 3 marca 2018 r.

Uczestnictwo w ww. szkoleniu nie jest warunkiem koniecznym do tego by przystąpić do egzaminu.

Szczegółowe informacje dot. rejestracji na szkolenie oraz na egzamin, godziny rozpoczęcia oraz ich miejsca zostaną udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: https://www.nist.gov.pl/

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pisząc na adres: komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast w sprawie szkoleń i egzaminu: rejestracja@nist.gov.pl

Podstawowe zadania komisarzy wyborczych.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Osobie biorącej udział w rekrutacji do pełnienia funkcji komisarza wyborczego przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, oraz prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania brak będzie możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Mapa serwisu