Komisarze wyborczy

Rekrutacja kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych – sędziowie

Wymagania dotyczące sędziów - kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  1. nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego;
  2. nie być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi ani członkami komisji wyborczej – w rozumieniu ustawy – Kodeks wyborczy,
  3. posiadać zgodę uprawnionego podmiotu dotyczącą ubiegania się o dodatkowe zatrudnienie.

Składanie aplikacji

 Aplikacje należy przesłać (elektronicznie i wersji papierowej) w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

  • w wersji papierowej na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
    ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie np. „rekrutacja – komisarz wyborczy”

Aplikacje w wersji papierowej powinny zawierać oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz kopię aktu powołania na stanowisko sędziowskie potwierdzoną za zgodność
z oryginałem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • podpisany, opatrzony datą i wypełniony kwestionariusz aplikacyjny (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie) link do wzoru kwestionariusza;
  • podpisane oświadczenia, opatrzone datą (w wersji elektronicznej skan lub czytelne zdjęcie) link do wzoru oświadczeń - oświadczenia muszą być zawarte w jednym formularzu, według wyżej dostępnego wzoru;
  • kopię aktu powołania na stanowisko sędziowskie potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Nie będą rozpatrywane aplikacje, które:

- zawierają niekompletnie lub nieczytelnie wypełniony kwestionariusz,

- nie zawierają wszystkich wymienionych w kwestionariuszu załączników,

- nie spełniają wymagań formalnych,

- przesłane po ww. terminie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione e-mailem.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego dla wszystkich kandydatów, które odbędzie się w Warszawie w dwóch terminach:
24 lutego oraz 25 lutego 2018 r. Warunkiem jest szybka rejestracja kandydata na wskazany adres:
rejestracja@nist.gov.pl

Rejestracja na szkolenie jest możliwa do 21 lutego br. 

Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości wiedzy z zakresu prawa wyborczego, który odbędzie się w Warszawie w dniu 3 marca 2018 r.

Uwaga! Sędziowie, którzy są lub byli komisarzami wyborczymi lub pełnili inne funkcje związane ze stosowaniem prawa wyborczego nie muszą przystępować do egzaminu. Natomiast do egzaminu muszą przystąpić pozostali kandydaci.

Rejestracja na egzamin jest możliwa do 28 lutego br. 

Szczegółowe informacje dot. rejestracji na szkolenie oraz na egzamin, godziny rozpoczęcia oraz ich miejsca są udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: https://www.nist.gov.pl/

Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać, pisząc na adres: komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast w sprawie szkoleń i egzaminu: rejestracja@nist.gov.pl

Podstawowe zadania komisarzy wyborczych.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Osobie biorącej udział w rekrutacji do pełnienia funkcji komisarza wyborczego przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, oraz prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania brak będzie możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji

Mapa serwisu