Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Administracja

Co to jest administracja publiczna

Administracja publiczna to  zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach.

Funkcje administracji publicznej

 • funkcja porządkowo – reglamentacyjna
 • funkcja świadcząca
 • funkcja regulatora rozwoju gospodarczego
 • funkcja organizatorska
 • funkcja wykonawcza
 • funkcja kontrolno – nadzorcza
 • funkcja prognostyczno – planistyczna

Podział administracji publicznej

 • administracja centralna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • administracja samorządowa

Administracja rządowa centralna

 • Rada Ministrów
 • Prezes Rady Ministrów
 • ministrowie
 • przewodniczący określonych w ustawach komitetów
 • podległe tym organom urzędy (ministerstwa itd.)

Administracją rządową kieruje Rada Ministrów. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa,
w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej jest Prezes Rady Ministrów. Przedstawicielem Rady Ministrów
w województwie jest wojewoda.

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U .z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.)

Administracja rządowa terenowa

 • wojewoda (wraz z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod jego zwierzchnictwem: Służby Ochrony Zabytków, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Straży Pożarnej itd.) 
 • organy administracji niezespolonej (dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor urzędu statystycznego, dyrektor urzędu morskiego itd.)    
 • organy o charakterze pomocniczym i opiniodawczo-doradczym działające na rzecz organów o charakterze decydującym (Rada Statystyki, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Telekomunikacji itd.)

Administrację rządową  na obszarze województwa wykonują:  wojewoda, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody, organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem starosty, organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia. Wojewoda   jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w  ustawach. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn.zm)

Samorząd terytorialny  

 • samorząd gminny
 • samorząd powiatowy
 • samorząd wojewódzki

Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Podmiotem samorządu terytorialnego jest wspólnota samorządowa czyli społeczność zamieszkała na określonym obszarze zorganizowana w terytorialny związek samorządowy. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Samorząd na szczeblu gminy został wprowadzony
w 1990 roku. Natomiast samorząd na szczeblu powiatu i województwa funkcjonuje od 1999 r.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z póżn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)

Mapa serwisu