Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych

Organ opiniodawczo-doradczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych.

Kto wchodzi w skład.

Komisja powoływana jest w oparciu o przepisy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z poźn. zm.) przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na czteroletnią kadencję. Członkowie Komisji wybierani są spośród przedstawicieli nauki zgłoszonych przez rady wydziałów szkół wyższych oraz rady naukowe komitetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk z dziedzin: językoznawstwa, historii, geografii i kartografii oraz spośród przedstawicieli: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Głównego Geodety Kraju i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przewodniczącego Komisji, którym jest przedstawiciel nauki z dziedziny językoznawstwa, zgłasza Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Jakie zadania realizuje

  • opiniowanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy miejscowości,
  • opiniowanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie nazwy obiektu fizjograficznego,
  • opiniowanie wniosków dotyczących ustalenia dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku mniejszości narodowych,
  • opiniowanie nazw podczas standaryzacji nazw obiektów fizjograficznych.

Jak pracuje Komisja

  • Komisja wyraża swoje stanowisko w formie uchwały przyjmowanej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Podstawa prawna działania Komisji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z poźn. zm.)

LINK DO SERWISU

http://knmiof.mswia.gov.pl/

Mapa serwisu