Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Komisja Heraldyczna

Komisja Heraldyczna

Komisja Heraldyczna jest organem doradczym ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawach związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, bannerach itp.). Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów państwowych i samorządowych.

Kto wchodzi w skład.

W skład Komisji wchodzi:

 • 5 osób wskazanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • 5 osób wskazanych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • 3 osoby wskazane przez ministra właściwego ds. administracji publicznej.

Do składu Komisji Heraldycznej powołuje się w szczególności: osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy z zakresu heraldyki i weksylologii, przedstawicieli organizacji, których statutowe cele związane są z heraldyką i weksylologią oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie zadania realizuje

Komisja Heraldyczna wydaje opinie:

 • w sprawie wzorów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządu terytorialnego,
 • w sprawie prawidłowego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów i innych znaków i symboli.

Komisja Heraldyczna opiniuje także i przygotowuje projekty aktów prawnych związane z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag, emblematów, innych znaków i symboli związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tj. flagach, bannerach, chorągwiach i sztandarach).

Jak pracuje Komisja

 • pracami Komisji kieruje przewodniczący
 • Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego,
 • sprawy leżące w jej kompetencjach rozstrzyga w uchwałach,
 • uchwały Komisji zapadają większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Skład Komisji Heraldycznej

 • Paweł Dudziński - przewodniczący,
 • Jan Wroniszewski - zastępca przewodniczącego,
 • Grzegorz Latos - sekretarz,
 • Marek Adamczewski - członek,
 • Piotr Gołdyn - członek,  
 • Tadeusz Jeziorowski - członek,
 • Michał Karalus - członek,
 • Przemysław Mrozowski - członek,
 • Henryk Seroka - członek,
 • Tadeusz Sobieszek - członek,
 • Robert Szydlik - członek,
 • Wojciech Tutak - członek,
 • Alfred Znamierowski - członek.

Podstawa prawna działania Komisji

Ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38).

Mapa serwisu