Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Forum, na którym wypracowywane jest wspólne stanowisko rządu i samorządu terytorialnego. Komisja rozpatruje najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także sprawy dotyczące samorządu terytorialnego znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita Polska.

Kto wchodzi w skład.

W skład KWRiST wchodzą, w równej liczbie, przedstawiciele rządu i samorządu. Stronę rządową reprezentuje: minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Stronę samorządową stanowią: wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie zadania realizuje

  • wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego w zakresie ustalania priorytetów gospodarczych i społecznych w sprawach dotyczących samorządu;
  • dokonywanie przeglądów i ocen warunków prawnych i finansowych funkcjonowania samorządu terytorialnego;
  • analizowanie informacji o przygotowywanych projektach aktów prawnych, dokumentów i programów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego, w szczególności przewidywanych skutków finansowych;
  • opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego.

Jak pracuje Komisja

  • wyraża opinię na zasadzie jej uzgodnienia przez obie strony Komisji. Opinia może zawierać odrębne stanowiska w kwestiach szczegółowych. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze stron przyjmuje własne stanowisko;
  • jeśli przepisy odrębne przewidują obowiązek zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej lub opinii strony samorządowej o projekcie aktu normatywnego lub innego dokumentu, termin wyrażenia opinii o projekcie wynosi 30 dni od dnia doręczenia projektu;
  • Rada Ministrów oraz inne podmioty właściwe do przygotowania projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego obowiązane są przedstawić Komisji Wspólnej do zaopiniowania projekty tych dokumentów wraz z prognozą ich skutków;
  • Komisja powołuje stałe i doraźne zespoły problemowe;
  • pracami Komisji Wspólnej kierują współprzewodniczący. Z ramienia strony rządowej jest to minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przedstawicielem samorządu terytorialnego jest osoba wybrana przez członków strony samorządowej spośród ich grona..

Organizacje jednostek samorządu terytorialnego wchodzące w skład Komisji

Podstawa prawna działania Komisji

Ustawa z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. nr 90, poz. 759)

LINK DO SERWISU

http://kwrist.mswia.gov.pl/

Mapa serwisu