Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim

Związki jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego tworzą związki międzygminne, związki powiatowe oraz związki powiatowo-gminne w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki takie mają osobowość prawną a przekazane im zadania wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Tworzenie związków

Utworzenie związku przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga przyjęcia bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy lub powiatu uzgodnionego uprzednio z wojewodą statutu. Związek nabywa osobowość prawną po rejestracji, z dniem opublikowania statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zmiany statutu dokonuje zgromadzenie związku w drodze uchwały.

Jakie zadania realizują związki

 • związki międzygminne wykonują zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie gminnym;
 • związki powiatów wykonują zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie powiatowym;
 • związki powiatowo-gminne wykonują zadania publiczne, komplementarne na szczeblu gminnym i powiatowym.

Rejestry związków jednostek samorządu terytorialnego

Minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr związków międzygminnych, rejestr związków powiatów oraz rejestr związków powiatowo-gminnych. Wpisanie związku do rejestru odbywa się na wniosek wojewody. Rejestr zawiera dane dotyczące:

 • kolejnego numeru rejestru pod jakim wpisany jest dany związek;
 • nazwę związku i jego siedzibę;
 • oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w związku;
 • zadania związku;
 • czas trwania związku;
 • datę rejestracji związku;
 • datę ogłoszenia statutu związku oraz jego zmian;
 • datę likwidacji albo przekształcenia związku.

Podstawa prawna działania związków jednostek samorządu terytorialnego

LINK DO SERWISU

https://bip.mswia.gov.pl/bip/zwiazki-miedzygminne-zw

Mapa serwisu