Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.01.2013

Informacja MSW po kontrolach w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców

10 stycznia br. w Biuletynie Informacji Publicznej MSW została opublikowana informacja po kontrolach, które ministerstwo przeprowadziło w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W wizytach w kontrolowanych placówkach brali również udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy przygotowali własną informację. Jeszcze w tym miesiącu kierownictwo MSW chce spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o sytuacji cudzoziemców, przebywających w ośrodkach strzeżonych oraz wspólnie przeanalizować wnioski płynące z przeprowadzonych kontroli.

Wkrótce zaproszenia z dokładnym terminem spotkania zostaną przekazane do organizacji pozarządowych.

Kontrole były prowadzone w listopadzie 2012 r., z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W wizytach brali udział także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zespół kontrolny, oprócz przestrzegania praw cudzoziemców w ośrodkach, sprawdzał także m.in. sytuację dzieci tam przebywających, w tym dostęp do edukacji, czy kontakt cudzoziemców z bliskimi. MSW po wizytach w placówkach opracowało informację pokontrolną. Również organizacje pozarządowe opracowały własną informację.

Informacja MSW po kontrolach w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców dostępna jest pod adresem:

http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/21/21835/Informacja_o_stanie_realizacji_praw_osob_osadzonych_w_strzezonych_osrodkach_dla_.html

Efektem kontroli są również propozycje zmian w ośrodkach opracowane przez ministerstwo.

Propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakładają m.in. że dzieci będą umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach, ośrodek w Lesznowoli zostanie wyremontowany i przebudowany, opracowany zostanie również nowy pakiet szkoleń dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodkach.

Przypomnijmy, że każdorazowo cudzoziemiec jest umieszczany w ośrodku strzeżonym na podstawie postanowienia sądu. Straż Graniczna prowadzi te ośrodki od 5 lat. Zostały one przejęte od policji w tzw. „reżimie aresztu”. MSW che odejść od tej formy prowadzenia ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców.

Propozycje ministerstwa zakładają m.in. ograniczenie liczby krat w ośrodkach i możliwość swobodnego przemieszczania się cudzoziemca wewnątrz budynku, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z propozycjami MSW, dzieci będą umieszczane tylko w dwóch specjalnie do tego przystosowanych ośrodkach - w Kętrzynie i Białej Podlaskiej. Dzieci, które trafią do tych placówek będą miały zapewniony szeroki pakiet zajęć dydaktycznych, które będą prowadzone przez wykwalifikowaną i znającą odpowiednie języki obce kadrę.

Ośrodek w Lesznowoli zostanie gruntownie wyremontowany i przebudowany. W obecnym stanie obiekt ten nie spełnia warunków pod kątem pobytu rodzin z dziećmi, dlatego nie będą one tam kierowane.

Priorytetem resortu jest skrócenie do niezbędnego minimum okresu, w którym dzieci będą przebywały w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Dlatego postępowania, które dotyczą rodzin z dziećmi będą prowadzone w pierwszej kolejności tak, aby jak najszybciej można było podjąć decyzję dotyczącą statusu cudzoziemców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało również projekt ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że dzieci do 13 roku życia nie będą umieszczane w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Ze statystyk wynika, że liczba dzieci umieszczanych w ośrodkach strzeżonych systematycznie spada. W 2010 r. przebywało w nich 269 dzieci, a w 2011 r. 187. Natomiast do listopada ubiegłego roku w ośrodkach było 121 dzieci.

Resort spraw wewnętrznych zamierza również przeanalizować wewnętrzne przepisy obowiązujące w ośrodkach, które do tej pory opierały się o tzw. „reżim aresztu”. Po analizie przepisy zostaną uporządkowane i ujednolicone tak, aby ośrodki były jak najbardziej przyjazne cudzoziemcom przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Mając na względzie dobro cudzoziemców oraz chcąc polepszyć relacje pomiędzy osobami przebywającymi w ośrodkach a funkcjonariuszami Straży Granicznej i personelem cywilnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce położyć większy nacisk na odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie i szkolenia strażników granicznych i pracowników ośrodka.

Propozycja MSW zakłada przygotowanie pakietu szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Szkolenia te mają na celu podniesienie kompetencji strażników granicznych w kwestiach wielokulturowości oraz zwiększyć ich wrażliwość w kontaktach z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze zostaną również objęci szkoleniami językowymi.

Resort spraw wewnętrznych do opracowania takiego pakietu szkoleń chce zaprosić organizacje pozarządowe. Celem jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do dobrej współpracy z cudzoziemcami, znajdującymi się w różnej, niekiedy trudnej sytuacji życiowej.

Ministerstwo planuje też wizyty studyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców w innych krajach. Wizyty te będą miały na celu tzw. „wymianę dobrych praktyk” i następnie zastosowanie ich w polskich placówkach.

Zgodnie z planami MSW, za sprzątanie i utrzymanie czystości w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców będą odpowiedzialne osoby zatrudnione w ośrodku lub zewnętrzne firmy sprzątające. Na przykład firmy sprzątające będą odpowiedzialne za utrzymanie czystości w toaletach. Do tej pory kwestia ta mogła budzić zastrzeżenia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kulturowe cudzoziemców przebywających w ośrodkach i fakt, że w niektórych kulturach sprzątanie toalet przez mężczyzn jest niezgodne z ich systemem wartości.

Mapa serwisu