Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 15.01.2013

Decyzje dotyczące reorganizacji Straży Granicznej

15 stycznia br. Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przedstawił na odprawie komendantów oddziałów Straży Granicznej decyzje dotyczące reorganizacji struktury tej formacji. Według nowej koncepcji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będą dostosowane do realizowanych zadań odpowiednio na wewnętrznej, jak i na zewnętrznej granicy Polski. Zmiany zakładają m.in. utworzenie na południowej granicy jednego dużego oddziału Straży Granicznej - Śląsko-Małopolskiego z siedzibą w Raciborzu. W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy.

W ramach nowej koncepcji, funkcjonariusze z reorganizowanych oddziałów będą mogli kontynuować służbę w innych placówkach Straży Granicznej lub służbach mundurowych MSW. Na samej granicy zewnętrznej UE istnieje około 1700 etatów do obsadzenia.

Funkcjonowanie Straży Granicznej od momentu przystąpienia do strefy Schengen wskazuje na konieczność dostosowania terenowych oddziałów SG do nowych zadań. Proces ten został już przeprowadzony w odniesieniu do granicy zachodniej. Dlatego też obecna reorganizacja obejmie głównie południową granicę kraju. Obecnie w ramach trzech oddziałów Straży Granicznej na południu Polski funkcjonuje 14 placówek (po reorganizacji będzie ich 11). Dla porównania na granicy zachodniej, na której przeprowadzono już proces reorganizacji, w ramach jednego Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej działa 10 placówek.

MSW, analizując pod kątem ilości pracy trzy oddziały z południowej granicy, dla porównania wzięło pod uwagę już zreorganizowaną granicę zachodnią, na której funkcjonuje jeden duży oddział Straży Granicznej. Przeprowadzona analiza obciążenia zadaniami trzech oddziałów z południowej granicy kraju (śląskiego, sudeckiego i karpackiego) i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z granicy zachodniej pokazuje, że są porównywalne. Dotyczy to m.in osób zatrzymanych w trybie ustawy o cudzoziemcach, skierowanych do wojewody wniosków o wydalenie cudzoziemców z terytorium RP, skierowanych do sadu wniosków o umieszczenie cudzoziemców w areszcie w celu wydalenia lub w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz wydanych decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia kraju (z okresu od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012).

Należy również podkreślić, że południe kraju nie jest rejonem zagrożonym nielegalną migracją, a granice z Czechami i Słowacją uznawane są za tzw. granice bezpieczne. Problem migracyjny w Polsce dotyczy bowiem przede wszystkim nielegalnej migracji z kierunku wschodniego (w szczególności przez Ukrainę i Białoruś) na zachód Europy - do Niemiec. Istotnym jest też tendencja spadkowa naruszeń przepisów związanych z nielegalną migracją osób na południu Polski.

Poza zmianami na południu kraju wprowadzona zostanie zasada, iż zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej ma być dostosowany do podziału administracyjnego kraju, z wyjątkiem odpowiedzialności za całą linię brzegową z obszarami dwóch województw przyległych do linii brzegowej i części województwa warmińsko – mazurskiego, który obejmie swym zasięgiem jeden oddział SG - tj. Morski Oddział Straży Granicznej.

Z kolei objęcie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały) przez Nadodrzański OSG z komendą w Krośnie Odrzańskim, spowoduje właściwość terytorialną jednego komendanta oddziału do realizacji ustawowych zadań na terenie, przez który biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód. Pozwoli to również zapewnić sprawną współpracę z kluczowym partnerem, jakim są Niemcy.

Doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w województwach: opolskim, śląskim i małopolskim aktualnej (10) i przyszłej (7/8) liczby placówek Straży Granicznej odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Nowy oddział o nazwie Śląsko-Małopolski obejmie swoim zasięgiem wskazane trzy województwa i będzie miał swoją siedzibę w Raciborzu.

Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty utrzymania infrastruktury.

Zgodnie z harmonogramem reorganizacji struktur Straży Granicznej do marca br. zostanie przygotowany projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych dotyczący zniesienia i utworzenia oddziałów.

MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie chciało zapewnić miejsca pracy dla pracowników cywilnych z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników cywilnych Straży Granicznej znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi. Obecnie około 2/3 pracowników cywilnych ma zagwarantowaną możliwość kontynuacji zatrudnienia. Ponadto wszelkie nieruchomości reorganizowanych oddziałów SG, o ile nie będą niezbędne w dalszej działalności formacji, zostaną zagospodarowane przez służby resortu spraw wewnętrznych lub służby z nimi współpracujące.

Mapa serwisu