Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2013

Prawie 5 mln dokumentów spersonalizowanych przez CPD MSW w 2012 r.

W ubiegłym roku Centrum Personalizacji Dokumentów MSW wydało 4 mln 985 tys. 180 sztuk dokumentów. Z 17 rodzajów dokumentów, które wydaje CPD MSW, prawie 97 proc. stanowią dowody osobiste i paszporty. W 2012 r. wydano ponad 3 mln 377 tys. dowodów osobistych oraz 1 mln 439 tys. paszportów.

W 2012 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSW personalizowało 17 rodzajów dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych MSW oraz cudzoziemców. CPD MSW wydaje m.in. paszporty, dowody osobiste, dokumenty zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG), karty pobytu oraz legitymacje służbowe policjantów.

Łącznie w 2012 r. spersonalizowano 4 mln 985 tys. 180 sztuk dokumentów. Najwięcej, bo aż 67,74 proc., stanowiły dowody osobiste. Na drugim miejscu były paszporty biometryczne stanowiące 28,87 proc. wszystkich wydanych dokumentów. Pozostałe 15 rodzajów dokumentów personalizowanych w CPD MSW stanowiło jedynie 3,39 proc. wszystkich wydanych dokumentów.

W 2012 r. spersonalizowano 3 mln 377 tys. 159 dowodów osobistych. W stosunku do roku 2011 liczba wydanych dowodów osobistych wzrosła o ponad 22 proc. W 2012 r. najwięcej dowodów osobistych, bo aż 943 tys. 174, wydano w trzecim kwartale roku (lipiec - wrzesień 2012 r.). Natomiast najmniej dowodów osobistych w 2012 r. spersonalizowano w IV kwartale (październik - grudzień 2012 r.) - tylko 739 tys. 731. Identyczną tendencję można było zaobserwować w 2011 r.

W latach 2001-2012 absolutnie rekordowym pod względem liczby spersonalizowanych dowodów osobistych był rok 2007, kiedy to wydano 8 mln 913 tys. 788 nowych dokumentów.

Paszporty biometryczne są drugim pod względem ilościowym dokumentem personalizowanym w CPD MSW. W 2012 r. wydano 1 mln 439 tys. nowych paszportów, co stanowiło 28,87 proc. wszystkich dokumentów wydanych przez CPD. W porównaniu z 2011 r. odnotowano 23,47-procentowy wzrost liczby spersonalizowanych paszportów.

Analizując liczbę wydawanych paszportów w poszczególnych miesiącach w latach 2008-2012, można dostrzec wyraźną tendencję wzrostową tuż przed oraz w czasie sezonu urlopowego. Ze statystyk z ostatnich pięciu lat wynika, że najwięcej dokumentów paszportowych wydaje się w maju oraz w lipcu. Po zakończeniu sezonu urlopowego następuje spadek zapotrzebowania na nowe paszporty, który utrzymuje się do końca roku. Przykładowo w lipcu 2012 r. CPD MSW spersonalizowało prawie 191 tys. paszportów, w maju 2012 r. prawie 168 tys., natomiast w grudniu 2012 już tylko 53,5 tys.

W 2012 r. w porównaniu z rokiem 2002 r. odnotowano 41-procentowy spadek liczby wydanych dokumentów paszportowych. W 2002 r. wydano niemal 2,5 mln nowych paszportów, podczas gdy w 2012 r. liczba ta spadła do 1 mln 439 tys. dokumentów. Może to być spowodowane faktem, że Polacy coraz częściej podróżują po krajach Unii Europejskiej wchodzących w skład strefy Schengen, używając wydawanego bezpłatnie dowodu osobistego jako dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Mapa serwisu