Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.03.2013

Mały ruch graniczny – ponad 62% więcej zezwoleń w 2012

W 2012 r. wydano ponad 75 tys. (ponad 62% więcej niż w 2011 r.) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, w tym około 18 tys. zezwoleń dla obywateli Rosji. Tak duży wzrost liczby wyprodukowanych w ubiegłym roku dokumentów wynika stąd, że od końca lipca 2012 r. dokument ten jest wydawany także obywatelom Rosji. Wcześniej w latach 2009-2011 dokument wydawany był wyłącznie obywatelom Ukrainy. Dokumenty zezwolenia na przekraczanie granicy są personalizowane przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, a wydawane przez konsula.

W ubiegłym roku, Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, wyprodukowało łącznie 75.078 sztuk dokumentów. Natomiast w 2011 r. wydano w sumie 46.175 dokumentów, czyli o około 30 tys. zezwoleń więcej. W poprzednich latach, od 2009 do 2011 r. liczba wyprodukowanych dokumentów wzrastała każdego roku o około 10 tys. sztuk dokumentów.

Przypomnijmy, że od 30 lipca 2012 r. o dokument zezwalający na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego mogą się ubiegać również obywatele Rosji, którzy mieszkają w Obwodzie Kaliningradzkim. Dlatego od sierpnia do grudnia 2012 r. wzrosła liczba wydanych dotąd zezwoleń. W tym czasie obywatelom Rosji wydano w sumie 17 tys. 846 dokumentów (co stanowi 37% wszystkich dokumentów).

Na przeszło 62% wzrost spersonalizowanych zezwoleń wykonanych przez CPD MSW w 2012 r., w porównaniu do 2011 r., ma także wpływ utrzymujące się zainteresowanie obywateli Ukrainy tym dokumentem. W ubiegłych latach w ramach małego ruchu granicznego wydano w 2009 r. – ponad 26 tys. dokumentów, w 2010 r. – ponad 36 tys. dokumentów, w 2011 r. ponad 46 tys. dokumentów, a w 2012 r. ponad 57 tys. dokumentów.

Ponadto według danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, liczba dokumentów wydanych obywatelom Ukrainy po raz pierwszy, utrzymywała się w latach 2011 i 2012 na poziomie około 20 tys. sztuk rocznie.

Personalizacją, czyli produkcją dokumentów zezwoleń na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym zajmuje się Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

O wydanie dokumentu mogą się ubiegać mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego. Pierwsze zezwolenie jest wydawane na 2 lata, natomiast każde kolejne na pięć lat. Dzięki małemu ruchowi granicznemu można przekraczać granicę polsko-rosyjską na podstawie zezwoleń, zamiast wiz. Czas pobytu nie może być dłuższy niż łącznie 90 dni w ciągu półrocza.

Dokument mogą otrzymać osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej, od co najmniej trzech lat. Mały ruch graniczny również dotyczy ich współmałżonków i dzieci na utrzymaniu, nawet jeśli mieszkają w strefie przygranicznej krócej niż trzy lata. Ułatwienia obejmują również obywateli państw trzecich, którzy zamieszkują w obwodzie kaliningradzkim i w polskiej strefie przygranicznej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską, w ramach małego ruchu granicznego, tylko drogą lądową (drogowymi i kolejowymi przejściami granicznymi) i pod warunkiem, że m.in. posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zezwolenia na przekraczanie granicy, w ramach małego ruchu granicznego, Polakom wydają Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie oraz Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Natomiast Rosjanom - Konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia wynosi 20 euro. Z opłaty zwolnione są dzieci i młodzież do 16 roku życia, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.

Strefę przygraniczną, w której obowiązują zasady małego ruchu granicznego, tworzą w województwie pomorskim miasta: Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz powiaty: gdański, nowodworski, malborski i pucki. Strefa przygraniczna po stronie polskiej znajduje się także na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w miastach: Elbląg, Olsztyn, oraz powiatach: elbląskim, braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim, olsztyńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim, gołdapskim, oleckim. Po stronie rosyjskiej mały ruch graniczny obowiązuje w Obwodzie Kaliningradzkim.

Przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w przejściach granicznych: Bezledy - Bagrationowsk (drogowe); Gołdap - Gusiew (drogowe); Grzechotki - Mamonowo II (drogowe); Gronowo -Mamonowo (drogowe); Braniewo - Mamonowo (kolejowe).
 

Mapa serwisu