Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.04.2013

Rada ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w MSW

Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW przewodniczył 24 kwietnia br. posiedzeniu stałej grupy eksperckiej przy Radzie ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. W 2012 r. w całym kraju odbyło się ponad 7 tys. imprez masowych, w tym około 400 imprez podwyższonego ryzyka – poinformowała Komenda Główna Policji, prezentując w trakcie spotkania zaangażowanie policji w zabezpieczenie imprez masowych mających miejsce w ubiegłym roku. Najwięcej incydentów w związku z imprezami masowymi dotyczy meczów piłki nożnej. Na stadionach piłkarskich najczęściej dochodzi do zakłóceń porządku publicznego w postaci m.in. odpalania rac i petard przez kibiców. Policja oraz pozostali uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na problem naruszania bezpieczeństwa i porządku przez kibiców w trakcie przejazdu na mecze.

Przedstawiciel Komendy Głównej Policji zaprezentował działania policji w kontekście bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich rundy wiosennej w 2013 r. oraz podsumował zabezpieczenie policyjne meczów piłki nożnej w 2012 r. W ubiegłym roku policja brała udział w zabezpieczaniu ponad 7 tys. imprez masowych, w tym około 400 imprez podwyższonego ryzyka. Do zabezpieczania imprez masowych w 2012 r. policja skierowała około 500 tys. policjantów, w tym około 300 tys. funkcjonariuszy pod kątem odbywających się meczów piłki nożnej. W 2012 r. do sądów wpłynęło w sumie 867 spraw za przestępstwa popełnione w związku z imprezami masowymi. Spośród tych spraw 79% miało związek z rozgrywkami piłkarskimi. W ramach wydanych w 2012 r. prawomocnych orzeczeń w sprawach o przestępstwa w 139 przypadkach sądy orzekły zakaz wstępu na imprezę masową, połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w jednostce policji.

W trakcie posiedzenia Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW wręczył nominacje 52 osobom – członkom grupy eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Ich zadaniem jest profilaktyka bezpieczeństwa imprez sportowych, w tym w szczególności rozgrywek piłkarskich, a także innych imprez masowych, jak mecze koszykówki czy spotkania żużlowe.

Bezpieczeństwo imprez sportowych jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu
 

Bezpieczeństwo imprez sportowych jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – zaznaczył wiceszef MSW. „Chcemy, aby sport kojarzył się z pozytywnymi wrażeniami” – powiedział podsekretarz stanu w MSW. Zadaniem rady i członków grupy eksperckiej ma być dbanie o właściwy stan bezpieczeństwa imprez sportowych, w tym m.in. poprzez inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz realizację programów i różnorodnych inicjatyw o charakterze profilaktycznym.

Nominacje z rąk wiceministra Marcina Jabłońskiego otrzymali przedstawiciele resortów: spraw wewnętrznych; sportu i turystyki; administracji i cyfryzacji; transportu, budownictwa i gospodarki morskiej; nauki i szkolnictwa wyższego; edukacji narodowej; sprawiedliwości, a także służb: policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratury Generalnej, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy SA, przedstawiciele Ekstraligi Żużlowej, Polskiej Ligi Koszykówki, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W skład grupy wchodzi także m.in. przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców.

Przewodniczący zespołu ekspertów z MSW przypomniał podstawowe zasady funkcjonowania stałej grupy eksperckiej działającej w ramach rady. Podczas spotkania Rada BIS, oprócz spraw organizacyjnych, dotyczących pracy w nowym składzie eksperckim, zajęła się omówieniem bieżącego i podsumowaniem ubiegłorocznego stanu bezpieczeństwa na imprezach sportowych w Polsce. Omówiono sytuację na stadionach piłkarskich w obecnym sezonie rozgrywkowym, w tym kwestie związane z zabezpieczaniem przejazdów zorganizowanych grup kibiców, udających się na mecze piłki nożnej.

W trakcie spotkania przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprezentował działania podejmowane przez urząd na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podczas imprez masowych. Natomiast Prezes Polskiej Ligi Koszykówki, Jacek Jakubowski podsumował stan bezpieczeństwa podczas rozgrywanych meczów koszykówki. W trakcie posiedzenia Czesław Lang, członek rady, wicemistrz olimpijski i dyrektor turnieju kolarskiego przedstawił również informację na temat stanu przygotowań do organizacji Tour de Pologne, które odbędzie się w okresie od 27 lipca do 3 sierpnia br.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych została powołana przez Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2008 roku. Radzie przewodniczy od 15 kwietnia br. Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Prezesa Rady Ministrów, zrzeszającym przedstawicieli organów zajmujących się bezpieczeństwem imprez masowych.

W skład Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych wchodzi Stała Grupa Ekspercka, która zajmuje się profilaktyką bezpieczeństwa imprez sportowych, bezpieczeństwem imprez sportowych pod kątem obowiązków strony rządowej i samorządowej, bezpieczeństwem imprez piłkarskich i roli PZPN i innych organizatorów rozgrywek i kibiców, a także bezpieczeństwem pozostałych masowych imprez sportowych, w tym m.in. meczów koszykówki, czy rozgrywek żużlowych. Spotkania grupy eksperckiej będą odbywać się w MSW co miesiąc.

Mapa serwisu