Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.05.2013

Rada Ministrów przyjęła plan działań przeciw handlowi ludźmi

Rada Ministrów przyjęła dokument "Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015". To najważniejszy dokument określający zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce.

Dokument określa najistotniejsze działania o zasięgu ogólnokrajowym, które powinny zostać podjęte przez poszczególne podmioty, w tym instytucje zaangażowane w prace międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Realizacja większości z zadań, wskazanych w planie, będzie miała wpływ na kształtowanie lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Dokument składa się z sześciu części: działania prewencyjne; wsparcie i ochrona ofiar; poprawa skuteczności ścigania; podnoszenie kwalifikacji; badania dotyczące problematyki handlu ludźmi/ewaluacja działań oraz współpraca międzynarodowa.

Za koordynację zadań, realizowanych w ramach krajowego planu, odpowiada w MSW Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (w Departamencie Polityki Migracyjnej). Bieżącą wymianę informacji pomiędzy podmiotami, zapewnia Grupa Robocza Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, a także grupy eksperckie: ds. problematyki handlu dziećmi, ds. działań prewencyjnych, ds. wsparcia ofiar handlu ludźmi.

„Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015” jest kontynuacją realizowanych od 2003 roku Krajowych Programów Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 20 maja br.

Z danych Centralnego Zespołu do walki z Handlem Ludźmi CBŚ KGP wynika, że w latach 2009-2011 oprócz przypadków wykorzystania seksualnego Polek w innych krajach UE (Niemcy, Holandia, Włochy), polscy obywatele byli także m.in. ofiarami pracy przymusowej.

W latach 2010-2011 policja zakończyła 41 postępowań, z czego m.in. 25 dotyczyło wykorzystania seksualnego, 8 spraw dotyczyło handlu dziećmi, 4 – pracy przymusowej. W przypadku zmuszania do żebractwa cudzoziemców w Polsce, proceder ten dotyczy głównie obywateli: Rumunii, Mołdowy, rzadziej Ukrainy, zaś sprawcami są osoby pochodzenia romskiego, obywatele Rumunii działający w zorganizowanych grupach przestępczych, którzy werbują także kobiety z dziećmi czy osoby niepełnosprawne.

Ponadto na terenie innych krajów UE (np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii), coraz częściej dochodzi do przypadków łamania praw pracowniczych zwykle dużych grup Polaków.

Od 2006 r. na zlecenie ówczesnego MSWiA realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. Program jest finansowany z budżetu państwa, a przeznaczony jest dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy stali się ofiarą handlu ludźmi. Od 2010 program jest częścią Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, które zapewnia pomoc, zarówno obywatelom polskim, będącym ofiarami handlu ludźmi, jak i cudzoziemcom.

W latach 2009-2011 z pomocy, w ramach Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, skorzystało 90 cudzoziemców. W tym czasie najwięcej osób poszkodowanych, korzystających z programu, byli obywatele: Bułgarii (32% pokrzywdzonych) i Rumunii (22% pokrzywdzonych).

Podczas, gdy w latach 2006-2008 blisko 70% pokrzywdzonych było ofiarami wykorzystania seksualnego i zmuszania do prostytucji, to w okresie 2009-2011 tego typu przestępstwa, stanowiły 50% przypadków.

Wzrasta liczba ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej. W latach 2009-2011 pomocą w ramach programu objęto 24 osoby, podczas gdy w latach 2006-2008 - 7.

Łącznie w budżetach MSW oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rok 2013, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, zabezpieczono środki w wysokości 1 053 tys. zł.

MSW planuje organizację różnorodnych przedsięwzięć, obrazujących m.in. jak ustrzec się przed zjawiskiem handlu ludźmi, w tym przegląd filmów poświęconych problematyce handlu ludźmi. Ostatni międzynarodowy festiwal filmów poświęcony handlowi ludźmi, odbył się w październiku 2012 r. Organizatorem było MSW.
 

Mapa serwisu