Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.06.2013

Ofiary handlu ludźmi - konferencja w MSW

Ochrona i prawa ofiar handlu ludźmi oraz ofiary pracy przymusowej - to tylko niektóre tematy konferencji, która odbyła się 10 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W konferencji wziął udział Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Podczas konferencji Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podkreślił, że prokuratura i resort spraw wewnętrznych wraz z jego służbami to najważniejsze instytucje, jeśli chodzi o zwalczanie handlu ludźmi i ściganie jego sprawców.

Organizatorem konferencji była Prokuratura Generalna.

Minister Piotr Stachańczyk przypomniał, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada za monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, a widocznym tego przejawem jest międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, któremu przewodniczy. W pracach Zespołu uczestniczą prokuratorzy, sędziowie, funkcjonariusze służb porządku publicznego, pracownicy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Zespół przygotował, przyjęty przez Radę Ministrów 20 maja br., krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi, tym razem na lata 2013-2015 – dodał minister Piotr Stachańczyk.

Odnosząc się do tematu konferencji, minister Piotr Stachańczyk dodał, że w tym kontekście należy zwrócić uwagę na wsparcie i ochronę ofiar handlu ludźmi, które są jednym z aspektów działalności MSW.Od 2006 roku to właśnie minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar – powiedział minister Piotr Stachańczyk. Od tego czasu realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Do 2012 roku objęto nim łącznie 185 ofiar, w tym 128 kobiet, 43 mężczyzn i 14 osób małoletnich.

Od 2010 roku Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi jest elementem działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, którego koncepcję przygotowała Fundacja La Strada. Do końca 2012 roku Centrum zapewniło bezpośrednie i kompleksowe wsparcie dla 549 ofiar handlu ludźmi. Począwszy od tego roku, Centrum prowadzone jest przez dwie organizacje: Fundację La Strada i Stowarzyszenie Po-MOC i obejmuje dwa schroniska dla ofiar. Systematycznie zwiększana jest pula środków z budżetu MSW przeznaczonych na realizację zadania. W 2010 roku przeznaczono na ten cel 750 000 złotych, zaś w 2013 roku będzie to kwota 1 miliona złotych.

Minister Piotr Stachańczyk dodał, że doskonalenie systemu wspierania ofiar handlu ludźmi wymaga zmian w obowiązujących przepisach. Dlatego przygotowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przewiduje szereg rozwiązań, mających na celu uproszczenie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemcom, którzy zostali zidentyfikowani jako ofiary handlu ludźmi. Obecnie projekt czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.

Podczas konferencji poruszone zostały także kwestie dotyczące ochrony ofiar handlu ludźmi, w tym gwarancji niekaralności ofiar handlu ludźmi oraz tego na ile przepisy dotyczące handlu ludźmi pozwalają na skuteczną ochronę ofiar. Jednym z poruszanych tematów był również temat cudzoziemców, którzy padli ofiarami pracy przymusowej.

Uczestnicy konferencji, zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele administracji publicznej, zwrócą także uwagę na praktyczne kwestie związane z ochroną ofiar handlu ludźmi.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Marzena Kowalska, zastępca Prokuratora Generalnego, Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marek Działoszyński, komendant główny policji, Jacek Bajger, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, Leszek Pietraszko, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Włodzimierz Albin, prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Mapa serwisu