Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.08.2013

Ponad 10 tys. wniosków o nadanie statusu uchodźcy

Liczba osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w I połowie 2013 roku wyniosła 10 407 i osiągnęła największą wartość w dotychczasowej historii. 93 proc takich wniosków złożonych było po raz pierwszy – wynika z podsumowania działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców przez pierwsze 6 miesięcy roku.

Najczęściej o status uchodźcy ubiegali się obywatele rosyjscy – ponad 9 tys. razy. Często wnioski składali także Gruzini (761), Syryjczycy (144) oraz Ormianie (126). Jednocześnie znacząco wzrosła liczba umorzeń w takich sprawach – ponad 8,5 tys. wniosków zostało umorzonych lub pozostawionych bez rozpatrzenia. Ma to związek z brakiem zainteresowania kontynuowaniem postępowania o nadanie statusu uchodźcy ze strony cudzoziemców.  W 82 przypadkach Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskiej. Ponad 60 razy wydano decyzję o udzieleniu cudzoziemcom ochrony uzupełniającej. Ochrona uzupełniająca przyznawana jest osobom które nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy - w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy. Cudzoziemcom, których objęto ochroną uzupełniającą przysługują podobne prawa, co osobie która uzyskała status uchodźcy. Prawie 230 razy UdSC wydało zgodę na pobyt tolerowany, a w 900 przypadkach wydano decyzje odmawiające nadania statusu uchodźcy.

Wojewodowie oraz Straż Graniczna wydali 1 500 wiz, najczęściej obywatelom Rosji, Ukrainy, Filipin oraz Indii. Odnotowano także ponad 44,5 tys. zaproszeń dla cudzoziemców do naszego kraju. Zaproszenia ułatwiają cudzoziemcowi otrzymanie wizy w placówkach dyplomatycznych kraju, do którego zamierza wjechać. Najczęściej były one wystawiane dla obywateli Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Spoza Europy najczęściej zapraszani byli obywatele Chin, Mongolii, Indii, Armenii oraz Syrii.

W I połowie 2013 cudzoziemcy złożyli ponad 2 tys. wniosków o udzielenie zgody na osiedlenie się w Polsce. Prawie połowa z tych wniosków dotyczyła obywateli Ukrainy. Ponad 80% z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie .

Najwięcej cudzoziemców mieszka w województwie mazowieckim (39 proc.), oraz w dolnośląskim i małopolskim (po 8 proc.).

Do końca czerwca 117 314 obcokrajowców posiadało ważne karty pobytu. Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt na terytorium RP oraz umożliwia wielokrotne i swobodne przekraczanie granic RP – w oparciu o dokument podróży. Dodatkowo jest dokumentem poświadczającym legalny pobyt cudzoziemca w Polsce oraz potwierdza jego tożsamość (jest odpowiednikiem dowodu osobistego). Najwięcej takich dokumentów mają obywatele Ukrainy, Wietnamu, Rosji, Białorusi i Chin.

Jak wynika ze statystyk, Straż Graniczna ponad 19 tys. razy odmawiała cudzoziemcom wjazdu na teren naszego kraju. 

Wszystkie statystyki można znaleźć na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Mapa serwisu