Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.10.2013

Pilotaż programu przeciwdziałania przemocy domowej zakończony

Zakończył się pilotaż programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przez ostatni miesiąc lubuscy policjanci stosowali specjalne algorytmy i kwestionariusze, które zmniejszały dowolność w podejmowaniu decyzji podczas interwencji wobec przemocy domowej.

Lubuscy policjanci otrzymali instrukcje wyjaśniające, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Celem algorytmów i kwestionariuszy jest również zapewnienie wsparcia policjantom, m.in. mają zlikwidować poczucie funkcjonariusza, że być może działa za szybko. Oddzielne algorytmy oraz kwestionariusze są przeznaczone do interwencji w sprawie przemocy rodzinnej wobec dzieci i dorosłych.

Od 1 do 30 września w województwie lubuskim policjanci na podstawie kwestionariuszy szacowania ryzyka w związku z przemocą domową zatrzymali 46 sprawców. Pilotaż zostanie podsumowany raportem końcowym, który MSW przedstawi do końca października. Od drugiej połowy października 2013 r. odbędą się szkolenia we wszystkich garnizonach Policji, które zakończą się do końca 2013 r. Przeszkolonych zostanie ok. 27 000 policjantów. Wdrożenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju rozpocznie się  od 1 stycznia 2014 r.

Pilotaż był realizowany na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego. W ramach pilotażu zostało przeszkolonych 64 policjantów, którzy następnie przeszkolili 400 policjantów podejmujących interwencję w sytuacji przemocy w rodzinie. W ramach wdrażania programu algorytmów i funkcjonariuszy w województwie lubuskim m.in. opracowano wykaz całodobowych telefonów do miejsc, do których interweniujący policjanci będą mogli przewieźć dziecko odebrane w czasie interwencji domowej oraz uzyskać informację o możliwości skorzystania z porady specjalisty. Wojewoda lubuski skierował do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów zalecenia dotyczące konieczności zapewnienia całodobowej gotowości w sytuacjach przemocy w rodzinie. Wyznaczone zostały również telefony interwencyjne dla pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej.  

Bartłomiej Sienkiewicz uznał przeciwdziałanie przemocy rodzinnej za jeden z priorytetów pracy resortu. Szef MSW już w kwietniu informował, że zamierza stworzyć odpowiedni model działania w tym zakresie, przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pomagają ofiarom przemocy. Program algorytmów i kwestionariuszy został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Mapa serwisu