Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.10.2013

Bartłomiej Sienkiewicz wziął udział w naradzie wojewodów i komendantów wojewódzkich policji

28 października w Płocku odbyła się narada komendantów wojewódzkich policji z wojewodami z udziałem ministra spraw wewnętrznych, ministra administracji i cyfryzacji oraz komendanta głównego policji. Celem obrad była wymiana ogólnopolskich doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych standardów działania w zakresie między innymi bezpieczeństwa imprez masowych oraz zapobiegania przemocy domowej.

28 i 29 października komendanci wojewódzcy policji wraz z wojewodami odbyli naradę, w której uczestniczyli także minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński. Odprawa ma na celu wypracowanie wspólnych i jednolitych standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych czy zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Gwarantem sprawności i bezpieczeństwa państwa jest działanie instytucji w sposób skoordynowany. Służby powinny ze sobą współpracować, a działania powinny być zestandaryzowane – powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. Podczas obrad zapowiedziano nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Z jej zapisów powinni korzystać również organizatorzy imprezy niemasowych. Warto też by każdorazowo korzystali z listy kontrolnej zadań do wykonania (checklisty) – powiedział Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji. Podczas spotkania rozmawiano też o roli zespołów interdyscyplinarnych jako platformy współpracy w przeciwdziałaniu przemocy domowej. W lubuskiem zrealizowano pilotażowy program, dotyczący szacowania ryzyka w zakresie przemocy domowej. Chcemy, aby był on wykorzystany w całej Polsce – powiedział Marek Działoszyński, komendant główny policji.

źr.: www.mazowieckie.pl

Mapa serwisu