Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.11.2013

Powstanie Centralne Biuro Śledcze Policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). CBŚP zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP - komórkę organizacyjną obecnie funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej Policji.

  • fot. BARTOSZ KRUPA/EASTNEWS
  • fot. Policja.pl
  • fot. Policja.pl

Centralne Biuro Śledcze powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do spraw Narkotyków KGP. Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga jednak utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem. Celem zmiany organizacyjnej jest wyodrębnienie  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i prawnych służących zwiększeniu skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Na podstawie projektu ustawy powstanie wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Policji o ogólnokrajowym zasięgu działania.  Zadania CBŚP będą koncertować się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowana  regulacja nada także szersze uprawnienia kierownikowi nowopowstającego Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz w zakresie prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Zasady powoływania kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant CBŚP będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców nowej jednostki będzie powoływał szef Policji, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Budżet Centralnego Biura Śledczego Policji

Zgodnie z projektem ustawy, CBŚP stanowić będzie odrębną jednostkę organizacyjną Policji finansowaną ze środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Komendant CBŚP będzie miał prawo do kreowania polityki kadrowej i będzie posiadał inne uprawnienia przysługujące komendantom wojewódzkim Policji, jednak bez wyodrębnienia w zakresie finansowym.

Zmiana przepisów przewiduje również możliwość uwzględniania w budżetach komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji wydatków i dochodów związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji usytuowanych na obszarze działalności danej komendy. Takie rozwiązanie zlikwiduje wątpliwości w zakresie możliwości ujmowania w budżecie komend wojewódzkich Policji, w ramach odrębnego rozdziału, dochodów i wydatków wydziałów zamiejscowych Centralnego Biuro Śledczego Policji.

Uprawnienia  Centralnego Biuro Śledczego Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał uprawnienia m.in. w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej oraz odnoszących się do czynności kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, przedłużania tych czynności i ich kontynuowania oraz przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów. Komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Inne zmiany w ustawie o Policji

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie katalogu zadań Policji o „fizyczne zwalczanie terroryzmu przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków” . Mimo tego, że Policja jest istotnym elementem krajowego systemu rozpoznawania, przeciwdziałania i reagowania na przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w aktualnym stanie prawnym brak jest jednoznacznej ustawowej regulacji wskazującej na podstawę podejmowanych przez Policję działań antyterrorystycznych. Projektowana regulacja – choć ma charakter formalny - definitywnie usankcjonuje udział Policji w systemie ochrony antyterrorystycznej.

Projekt ustawy dostępny tutaj

Mapa serwisu