Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.11.2013

System CEPiK dostosowany do przekazywania danych o kierowcach

MSW dostosowało system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do automatycznej wymiany informacji między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej na temat kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki temu zostanie uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy, który umożliwi uprawionym instytucjom pozyskiwanie informacji. Dane będą przekazywane w przypadku kiedy kierowcy popełnią wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym w innym państwie członkowskim UE, ułatwiając identyfikację osób łamiących przepisy.

 • fot. Mikolaj Zacharow/REPORTER
 • fot. JAN GRACZYNSKI/EASTNEWS

Jest to efekt wdrażania przepisów unijnych dotyczących wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeiach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pomiędzy krajami UE. W konsekwencji kierowcy będą ponosili odpowiedzialność za wykroczenia drogowe popełnione przez nich w innym państwie Unii.

Dzięki zmianom sprawcy przestępstw lub wykroczeń drogowych będą skutecznie i szybko ponosili odpowiedzialność niezależnie od tego, w jakim kraju UE dopuścili się danego czynu

Wymiana informacji będzie następowała za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych, które zostaną utworzone w każdym z państw Unii Europejskiej. W Polsce instytucją odpowiedzianą za jego prowadzenie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwi uprawionym instytucjom pozyskiwanie informacji o pojazdach zarejestrowanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i ich właścicielach lub posiadaczach – w przypadku popełnienia naruszenia podczas kierowania pojazdem. W Polsce uprawione będą do tego Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne i miejskie, Służba Celna oraz Straż Graniczna. Informacje będą przekazywane dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Dane będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • niestosowania się do ograniczenia prędkości;
 • prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
 • przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego;
 • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
 • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego;
 • nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych;
 • wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Uruchomienie Krajowego Punktu Kontaktowego stanowi jednocześnie pierwszy etap realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki projektu CEPiK 2.0 – w ramach którego w latach 2013-2016 dojdzie do gruntownej modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Dostosowanie systemu CEPiK wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tzw. Dyrektywa CBE ma zapewnić automatyczne przekazywanie informacji pomiędzy państwami UE w zakresie sprawców wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym.

5 listopada Rada Ministrów przyjęła także przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który umożliwi implementację dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Mapa serwisu