Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.11.2013

Karty Parkingowe będą rejestrowane w systemie CEPiK

Utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał Prezydent RP.

  • fot. Norma/REPORTER

Uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmieniają zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką , rehabilitacją lub edukacją tych osób. Zgodnie z nowelą uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają karty parkingowe na okres 3 lat.  Ponadto na mocy zmienionego Prawa o ruchu drogowym tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Ustawa przewiduje, iż system ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.  

 Uchwaloną ustawą wprowadzono zmianę w Kodeksie wykroczeń poprzez dodanie nowego typu wykroczenia, którym będzie posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Zatem na przykład posługiwanie się taką kartą bez związku z przewozem osoby niepełnosprawnej lub kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną do 2 tys. zł. Przepis ten zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Ponadto ustawą dokonano zmiany w następujących 3 ustawach:

  • ustawie o drogach publicznych,
  • ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    oraz
  • ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów (omówionych wyżej) oraz znowelizowanych przepisów ustawy o drogach publicznych, które wejdą w życie z dniem 1 września 2014 r.   

Opracowano na podstawie: prezydent.pl

Mapa serwisu