Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.11.2013

Ochrona i prawa ofiar handlu ludźmi

26-27 listopada w Warszawie odbyła się konferencja na temat ochrony i praw ofiar handlu ludźmi, z udziałem Piotra Stachańczyka, sekretarza stanu w MSW. Konferencja jest organizowana w partnerstwie z rządami Islandii, Lichtensteinu i Norwegii (w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014), Radą Europy oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji.

Konferencję otworzył Piotr Stachańczyk, wiceminister w MSW i Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

Podczas konferencji prowadzone były dyskusje na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony praw ofiar handlu ludźmi. W trakcie konferencji zostały przedyskutowane takie kwestie, jak: identyfikacja ofiar handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania do pracy przymusowej; zadośćuczynienie i kompensata; standardy bezpiecznego zakwaterowania ofiar handlu ludźmi; zapewnienie rehabilitacji ofiar i ich bezpiecznego powrotu.

Konferencja była przeznaczona dla uczestników z krajów Rady Państw Morza Bałtyckiego (Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Szwecji), krajów-darczyńców funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii), krajów – beneficjentów funduszy norweskich i EOG (Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Węgier, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii), jak również krajów Partnerstwa Wschodniego (Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdowy, Armenii) oraz Chorwacji.

Przypomnijmy, że w 2010 roku Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. W ubiegłym roku unijni eksperci GRETA (czyli Grupy Ekspertów Rady Europy do Spraw Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi) sprawdzili, jak Polska radzi sobie z wdrażaniem przepisów wspomnianej Konwencji. Eksperci GRETA opracowują raporty, oceniające działania podejmowane przez kraje członkowskie oraz formułują stosowne rekomendacje. Raport odnoszący się do Polski został przyjęty w czerwcu tego roku.

Konferencja odbyła się w Warszawie, w dniach 26-27 listopada w hotelu Novotel w Warszawie (ul. Marszałkowska 94/98).

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się także na stronie: www.victimsfirst.pl.

Wsparcie ofiar handlu ludźmi w Polsce

Na zlecenie ministra spraw wewnętrznych, począwszy od 2006 roku, realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. Program skierowany jest do  cudzoziemców-obywateli państw trzecich, zidentyfikowanych w Polsce jako ofiary handlu ludźmi.

Program jest w całości finansowany z budżetu państwa i realizowany w formie zadania publicznego, zlecanego organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu otwartego.

  • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Od stycznia 2010 roku Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi jest częścią zadania pn. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Centrum pomaga zarówno obywatelom RP, jak i cudzoziemcom, będącym ofiarami handlu ludźmi. W ramach tego zadania udzielana jest także pomoc ofiarom handlu ludźmi, w szczególności cudzoziemcom, wobec których dopuszczono się łamania praw pracowniczych.

Od 2013 roku Krajowe Centrum jest prowadzone przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku z pomocy Centrum skorzystało łącznie 356 osób (w tym 158 obywateli RP i 198 cudzoziemców).

 

Mapa serwisu