Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.12.2013

„Przeciw wielkiemu bratu” - ustawa o monitoringu wizyjnym

Potrzeba unormowania zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości  – to główne powody podjęcia prac nad regulacją dotyczącą kwestii monitoringu wizyjnego. Zgodnie z zapowiedzią Bartłomieja Sienkiewicza, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało  projekt założeń ustawy  o monitoringu wizyjnym. 

 

Minister Bartłomiej Sienkiewicz już w maju podkreślał, że uregulowanie kwestii monitoringu będzie jednym z priorytetów MSW – obecnie nie funkcjonują kompleksowe przepisy dotyczące tej problematyki. Szef MSW obecną sytuację nazwał „dzikimi polami”.

Kończymy z wolnoamerykanką. Do tej pory każdy mógł nagrywać każdego w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie i robić z tymi nagraniami wszystko. Przygotowana przez nas  regulacja ma na celu nie likwidację monitoringu, ale nadanie monitoringowi wizyjnemu pewnych ram prawnych i cywilizowanego kształtu.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz o przygotowanych przepisach dotyczących monitoringu wizyjnego

Co określa ustawa ?

Wprowadzane przepisy określają zasady rejestracji obrazu – oddzielnie dla otwartej przestrzeni publicznej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego. Ustawa sprecyzuje także prawa osób, które obejmowane są monitoringiem oraz określi, kto będzie miał dostęp do systemów monitoringu wizyjnego bądź uzyskiwania z nich informacji.  Wprowadzone zostaną także przepisy karne.

Administrator systemu monitoringu wizyjnego

Ustawa wprowadzi funkcję administratora systemu monitoringu wizyjnego, który będzie odpowiedzialny m.in. za zapewnienie ochrony odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu. Zadaniem administratora będzie także zabezpieczenie obrazu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem kopii rejestrowanego obrazu przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą lub zniszczeniem zarejestrowanego obrazu.

Nagrania nie będą przechowywane dłużej niż 90 dni, chyba że uprawnione instytucje wystąpią o ich zabezpieczenie.

Dodatkowe zadania zostaną nałożone także na administratorów systemów monitoringu wizyjnego instalowanych w otwartej przestrzeni publicznej – będą oni zobowiązani m.in. do prowadzenia corocznej statystyki naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnianych za pośrednictwem systemów monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej

Instalowanie lub rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej poprzedzone będą analizą, która pozwoli na stwierdzenie, czy faktycznie istnieje potrzeba prowadzenia monitoringu w danym miejscu. Taka analiza będzie również prowadzona w sposób cykliczny w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju systemów.

Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego

W przypadku systemów monitoringu wizyjnego działających w zamkniętych przestrzeniach przeznaczonych do użytku publicznego (np. w centrach handlowych) nie będzie konieczności przeprowadzania analiz ich skuteczności. Natomiast administrator systemu nie będzie mógł zestawiać zarejestrowanego obrazu z danymi osobowymi pozwalającymi na określenie tożsamości danej osoby (chyba że uprawnienie to wynika z odrębnych przepisów lub jest prowadzone w zakresie niezbędnym do realizacji ochrony osób i mienia na warunkach wynikających
z ustawy o ochronie osób i mienia oraz nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.)

Monitoring wizyjny prowadzony w celu ochrony osób i mienia w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego lub w przestrzeni prywatnej może obejmować otwartą przestrzeń publiczną, tylko w takim zakresie, który pozostaje niezbędny dla realizacji celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, tj. ochrony osób i mienia.


 

Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego

W otwartej przestrzeni publicznej planuje się wprowadzenie obowiązku oznaczania lokalizacji kamer. Natomiast w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego administratorzy systemów będą zobowiązani do poinformowania o jej objęciu monitoringiem poprzez umieszczenie stosownych oznaczeń przy wejściu w obręb danej przestrzeni (budynku). W obu przypadkach oznaczenie będzie dokonywane za pomocą tablic lub naklejek informacyjnych, na których znajdzie się piktogram oraz dane administratora wraz z danymi kontaktowymi.

Natomiast jeżeli monitoring prowadzony w przestrzeni prywatnej obejmuje przestrzeń otwartą administrator systemu jest zobowiązany do poinformowania o prowadzeniu monitoringu poprzez umieszczenie piktogramu na granicy przestrzeni prywatnej lub ścianie obiektu.

Ograniczenia w prowadzeniu monitoringu

Projektowane przepisy zabraniają prowadzenia monitoringu wizyjnego rejestrującego jednocześnie obraz i dźwięk oraz jego prowadzenia w miejscach, w których mogłoby dojść do naruszenia godności człowieka, chyba że dopuszczenie takie wynika z innych przepisów. Nie będzie można także stosować atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej.

Monitoring wizyjny a służby

Wgląd do nagrań z monitoringu oraz możliwość kopiowania zarejestrowanego obrazu będą miały określone służby, w tym Policja, Straż Graniczna, BOR, ABW, CBA, Żandarmeria Wojskowa, SKW oraz straże miejskie/gminne.  

Przepisy Karne

Ustawa wprowadzi również przepisy karne, m.in. za nieoznaczenie usytuowania kamery, za rejestrowanie obrazu wraz z dźwiękiem lub za prowadzenie monitoringu w miejscu, które może skutkować naruszeniem godności osoby nagrywanej.

Konkurs na opracowanie piktogramu          

Na konferencji prasowej poświęconej przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przepisom minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział także ogłoszenie konkursu na opracowanie piktogramu, który będzie służył oznaczaniu miejsca lokalizacji kamer. 

Zobacz projekt założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym

Mapa serwisu