Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.03.2014

Konkurs na komiks dla młodzieży - "Handel ludźmi moimi oczami". 30 marca kończy się termin składania prac.

30 marca upłynie termin składania prac do konkursu MSW na komiks dla młodzieży „Handel ludźmi moimi oczami”. Przypominamy, że konkurs skierowany jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca 2014 roku.

Co należy wiedzieć na temat konkursu?

Z uwagi na skalę zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej, tegoroczny konkurs na komiks dla młodzieży szkolnej został poświęcony właśnie temu problemowi. Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwaniem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą, a także zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej poprzez stworzenie opowiadania w postaci krótkiej formy graficznej.

  • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie statusu ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Prace konkursowe mogą zostać wykonane w następujących technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia.
  • Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”.
  • W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia, do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.
  • Na prace konkursowe czekamy do dnia 30 marca 2014 roku.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku.
  • Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, w tym główne cele, założenia organizacyjne oraz warunki spełniane przez prace konkursowe zostały określone w Regulaminie.
  • Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 4 najlepszych prac, tj. za I i II miejsce oraz dwa wyróżnienia.
  • Nagroda zostanie przyznana również placówce edukacyjnej Laureata I miejsca.

Konkurs jest realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Komendą Główną Policji w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”.

___

18. października 2013 r. obchodzony był Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Jedną z form tego przestępstwa może być wykorzystanie człowieka w pracy lub usługach o charakterze przymusowym. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy, 880 000 osób z Unii Europejskiej stało się ofiarami handlu ludźmi do pracy przymusowej, w tym pracy związanej z wykorzystaniem seksualnym.

W ostatnim czasie Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że osoby wykorzystywane do pracy przymusowej stanowią 25% wszystkich ofiar handlu ludźmi na terenie Unii Europejskiej. Co istotne, werbowanie ofiar do pracy odbywa się zwykle za pośrednictwem kręgu najbliższych znajomych, krewnych lub zorganizowanych grup przestępczych. Coraz częściej stosowanym środkiem komunikacyjnym w procesie rekrutacji staje się Internet, w którym potencjale ofiary mogą znaleźć liczne ogłoszenia zawierające oferty dobrze płatnej pracy. Pokrzywdzeni traktowani są jak towar, który można sprzedać i nielegalnie wykorzystać. Osoby zatrudnione w sektorach związanych m.in. z: rolnictwem, ogrodnictwem, budownictwem, przemysłem włókienniczym, przetwórstwem spożywczym, pomocą domową czy opieką zdrowotną, pracują często za minimalne stawki albo w ogóle nie otrzymują wynagrodzenia.

Handel ludźmi stanowi obecnie poważny problem w Europie, a jego powstrzymanie leży w interesie ogólnym. Konwencja Rady Europy dotycząca działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 roku stanowi, iż „handel ludźmi stanowi pogwałcenie praw człowieka i przestępstwo przeciwko godności i integralności istoty ludzkiej” oraz że „handel ludźmi czyni z nich niewolników”.

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje na temat wykorzystania obywateli polskich do pracy przymusowej zagranicą

plakat

Mapa serwisu