Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2014

Raport MSW o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w służbach

Bartłomiej Sienkiewicz i pełnomocnik
Bartłomiej Sienkiewicz w czerwcu zeszłego roku powołał Pełnomocnika ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych wystąpił dzisiaj do wszystkich komendantów służb podległych o opracowanie przejrzystych systemów motywacyjnych. Ponadto komendanci Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji mają wprowadzić procedury antydyskrymiancyjne i antymobbingowe w swoich formacjach. Jest to reakcja na opublikowany dzisiaj raport na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych.

Opracowanie przez służby przejrzystych systemów motywacyjnych będzie polegało przed wszystkim na jasnym sprecyzowaniu zasad podwyższania dodatków do uposażeń, których wysokość ma charakter uznaniowy oraz zasad przyznawania nagród finansowych. Ponadto Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna oraz Biuro Ochrony Rządu mają opracować procedury dotyczące obsadzania stanowisk kierowniczych.

Nie stwierdziłam systemowego naruszania zasad równego traktowania ze względu na płeć w służbach. Należy jednak opracować przejrzyste systemy motywacyjne dotyczące zasad podwyższania dodatków do uposażeń oraz procedur obsadzania stanowisk kierowniczych. (…) oraz procedury antydyskrymiancyjne i antymobbingowe. Stanowiska kierownicze nikogo nie powinny zwalniać ze stosowania zasad równego traktowania. (…)Istotne są również działania edukacyjne

Monika Sapieżyńska, Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych MSW podczas Komisji Spraw Wewnętrznych

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych zobligował także Policję, Straż Graniczną i Państwową Straż Pożarną do wprowadzenia procedur antydyskrymiancyjnych i antymobbingowych. Biuro Ochrony Rządu takie procedury już wprowadziło. Planuje się, że szefowie służb prześlą do ministerstwa opracowane przez siebie procedury do 31 maja.

Opublikowany dzisiaj raport Pełnomocnika ds. Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, nie potwierdził istotnego naruszania zasad równego traktowania ze względu na płeć w służbach. Z raportu wynika jednak, że są obszary, w których może dochodzić do potencjalnych nieprawidłowości. Zdaniem Pełnomocnika do takich szczególnie istotnych obszarów zaliczają się: uznaniowość w kształtowaniu uposażeń oraz przyznawaniu nagród i awansów. Raport zwraca też uwagę, że we wszystkich służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych można zauważyć niekorzystne dla kobiet zróżnicowanie w przypadku obsadzania najwyższych stanowisk kierowniczych.

Ponadto z raportu wynika, że pośród funkcjonariuszy nie ma powszechnego zrozumienia tego, na czym powinno polegać równe traktowanie w służbach. Widoczny jest też brak edukacji w tym zakresie.

Raport zawiera także postulaty Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania, a są to m.in.

  • działania edukacyjne i informacyjne w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu, mobbingowi, nadużywania uprawnień;
  • podjęcie działań w celu wypracowania dobrych praktyk, mających skuteczniej zapewnić ochronę przed nieprawidłowościami w traktowaniu funkcjonariuszy (wykorzystanie dobrych praktyk z innych krajów europejskich);
  • wypracowanie przejrzystych procedur obsadzania stanowisk kierowniczych.      

Diagnoza przedstawiona w raporcie jest zbieżna z oceną samych funkcjonariuszy. Bowiem według nich najczęstszymi obszarami, w których może dochodzi do nierównego traktowania są: awanse (29%), wynagrodzenia (17%), nagrody (16%), nabór (15%), szkolenia (11%).  

We wszystkich formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych służbę pełni około 13% kobiet. Najwięcej w Straży Granicznej (23%), a najmniej w Państwowej Straży Pożarnej (4%). 

Mapa serwisu