Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.03.2014

Rząd przyjął projekty ustaw o ABW i AW

ABW
fot. STANISLAW KOWALCZUK/Eastnews

Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Zgodnie z zapowiedziami Bartłomieja Sienkiewicza ABW będzie podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

W nowej ustawie doprecyzowane zostaną zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW stanie się służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, w kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych, a także w rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu Skarbu Państwa, których wartość przekracza 16 000 000 złotych. Dotychczasowe zadania ABW w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw o charakterze kryminalnym, handlu narkotykami, przestępstw korupcyjnych oraz przestępstw gospodarczych mniejszej wagi przekazane zostaną Policji i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

ABW będzie również realizowała zadania związane ze ściganiem najpoważniejszych przestępstw gospodarczych zagrażających bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa – realizacja tego zadania będzie wymagała ścisłej koordynacji z Policją, możliwej dzięki podporządkowaniu obu służb Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który - jako minister odpowiedzialny za sektor bezpieczeństwa wewnętrznego państwa - będzie sprawował nadzór nad ABW.

Zadania ABW o charakterze śledczym będą precyzyjnie określone w  zamkniętym  katalogu przestępstw. Ta zmiana będzie zarazem wykonaniem postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ograniczenia możliwości stosowania kontroli operacyjnej przez ABW do ściśle określonych przypadków.

Projekt ustawy o AW przewiduje korekty przepisów dotyczących działania tej służby, spowodowane analizą obecnego jej funkcjonowania, jak również koniecznością zachowania spójności z proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi działalności ABW. Agencja Wywiadu pozostanie, jak to miało miejsce dotychczas pod nadzorem Premiera. Wynika to z faktu wykonywania przez tę służbę zadań dla różnych instytucji państwowych w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje się również uzupełnienie zadań AW o możliwość realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych na terenie kraju także za pośrednictwem Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Obecnie czynności te mogą być wykonywane jedynie za pośrednictwem Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Docelowo planowane jest również powołanie na podstawie zarządzenia Premiera Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Państwa. Komitet będzie się składał z przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Szefa KPRM. Do zadań komitetu będzie należało inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących działalności służb specjalnych.

Mapa serwisu