Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.03.2014

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku. Jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest walka z rasizmem i ksenofobią, dlatego też aktywnie włączamy się w obchody tego święta. 

NASZE DZIAŁANIA

Racism. Say it to fight it

W marcu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło, opracowaną w ramach kampanii Racism. Say it to fight it, wielojęzyczną stronę internetową www.reportracism.pl, która jest poświęcona walce z rasizmem i ksenofobią. Na stronie cudzoziemcy mogą znaleźć informacje, czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa, dowie się, jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji. Na stronie znajdują się również informacje, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania.

Wspólne działania MSW i Prokuratury

Po spotkaniu ministra Bartłomieja Sienkiewicza z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem podjęto decyzję o powołaniu prokuratorów zajmujących się tylko przestępstwami związanymi z ksenofobią i rasizmem. Prokuratorzy są dostępni dla policjantów przez 24 godziny na dobę w sytuacjach, gdy zajdzie konieczność natychmiastowej reakcji, takiej jak ocena materiału dowodowego i kwalifikowanie go do przedstawienia zarzutów.  W niektórych miastach pracują również prokuratorzy dedykowani do spraw związanych z przestępczością pseudokibiców.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych funkcjonuje także Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka. Zespół zajmuje się m.in. monitorowaniem spraw związanych z przestępstwami z nienawiści. Prowadzi również działania edukacyjne, w tym monitoruje i koordynuje szkolenia w resorcie MSW, w szczególności w Policji i Straży Granicznej w zakresie problematyki ochrony praw człowieka.

Szkolenia

Aby profesjonalnie i efektywnie zajmować się przypadkami przestępstw z nienawiści, w Policji przeszkolonych zostało w tym zakresie już 70 tysięcy funkcjonariuszy, zaś decyzją Prokuratora Generalnego w każdej z 44 prokuratur okręgowych wybrano przynajmniej jedną prokuraturę rejonową, w której wyznaczono po dwóch prokuratorów do prowadzenia śledztw w tego rodzaju przestępstwach.

Policyjni pełnomocnicy

W każdej komendzie wojewódzkiej oraz w komendach: Stołecznej i Głównej Policji pracuje pełnomocnik komendanta ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy nie prowadzą postępowań karnych, ani ich nie nadzorują, są jednak ekspertami w kwestiach związanych z ksenofobią, rasizmem, przestępstwami z nienawiści.

***

Przestępstwem z nienawiści może być przemoc fizyczna, wyzwiska, groźby, niszczenie mienia, podpalenia – o ile ich przyczyną była nienawiść do osoby spowodowana jej kolorem skóry, pochodzeniem narodowym, etnicznym czy wyznawaną przez nią religią.

W 2013 roku aż 60 % przestępstw z nienawiści stanowiła mowa nienawiści, przede wszystkim przypadki znieważenia lub nawoływania do nienawiści. Około 20% to przemoc fizyczna, a pozostałe incydenty to m.in. podpalenia, groźby i dewastacje. Ponad ¼ zarejestrowanych spraw to przypadki czynów na tle rasowym i ksenofobicznym wymierzonych w cudzoziemców.

Z danych Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSW, jak również Policji i Prokuratury Generalnej wynika, że coraz więcej przestępstw z nienawiści jest rejestrowanych przez instytucje publiczne. Z badań prowadzonych w tym zakresie przez organizacje pozarządowe wynika jednocześnie, że tzw. „ciemna liczba” (czyli liczba przestępstw niezgłaszanych) pozostaje wciąż wysoka. Niezależnie od tego należy podkreślić, że bez zaangażowania samych poszkodowanych nie jest możliwe skuteczne prowadzenie postępowań i pociągnięcie sprawców przestępstw z nienawiści do odpowiedzialności karnej. 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu