Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.05.2014

Program Ratownictwa i Ochrony Ludności

Straż pożarna
Rząd zdecydował, że w latach 2014-2020 w Polsce będzie realizowany Program Ratownictwa i Ochrony Ludności. To pierwszy tak kompleksowy dokument, opisujący problematykę organizacji działań ratowniczych​. 

Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji, Zdrowia i Obrony Narodowej. Obejmuje on kwestie wzajemnych relacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (MSW), systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (MZ) oraz systemu powiadamiania ratunkowego (MAiC). 

Program Ratownictwa i Ochrony Ludności jest pierwszym dokumentem całościowo i kompleksowo opisującym problematykę organizacji działań ratowniczych podejmowanych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przez wszystkie podmioty publiczne i społeczne realizujące te zadania. Ma on za zadanie określenie celów, które mają być zrealizowane w sferze ratownictwa i ochrony ludności w latach 2014 - 2020, warunków ich osiągnięcia oraz podstawowych instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych jakie są do tego niezbędne. 

Program uwzględnia również rolę społecznych organizacji ratowniczych działających w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa wodnego, ratownictwa górskiego oraz innych rodzajów działań ratowniczych, których niepodważalny dorobek i potencjał ma od wielu lat znaczący wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Partnerska współpraca służb państwowych z społecznymi organizacjami ratowniczymi, a zwłaszcza ochotniczymi strażami pożarnymi, ich Związkiem, GOPR, TOPR, terenowymi jednostkami WOPR, PCK, MOPR, MSR, jest ważnym warunkiem pomyślnej realizacji celów Programu. Organizacje te powinny uzyskać możliwość ściślejszej integracji i skuteczniejszego współdziałania z państwowymi służbami ratowniczymi, w tym z PSP.

Zaproponowane rozwiązania służyć będą wszechstronnemu wsparciu i rozwojowi potencjału bezpieczeństwa narodowego, w ramach którego funkcjonuje podsystem wykonawczy, tj. potencjał ochronny - tworzony m.in. przez służby i organizacje realizujące zadania ratownictwa i ochrony ludności oraz podmioty systemu zarządzania kryzysowego. Ponadto, sfera ta wpisuje się w zakres przyjęty dla działań w obszarze planowania cywilnego, zarówno w wymiarze narodowym, jak i ponadnarodowym.
Celem strategicznym Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 - 2020 jest nowoczesna i efektywna ochrona ludności i ratownictwo odpowiadające na wyzwania związane z bezpieczeństwem obywateli.

Realizacja działań oraz przedsięwzięć kluczowych przewidzianych w obrębie każdego z celów strategicznych i celów szczegółowych przyczyniać się będzie do zaspakajania oczekiwań społecznych związanych z dalszą poprawą bezpieczeństwa obywateli (w tym związanego z ochroną ich życia i zdrowia w przypadku nagłych zagrożeń) i efektywniejszą ochroną mienia i środowiska przed złożonymi zagrożeniami związanymi z zagrożeniami katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez działalność człowieka, a także z długofalowym oddziaływaniem zmian klimatycznych i skutków rozwoju cywilizacyjnego (oddziaływanie działalności przemysłowej i infrastruktury technicznej na warunki życia ludzi). Konieczne jest jednak podjęcie szeregu działań zmierzających do usprawnienia działania systemów ratownictwa i nowoczesnego zorganizowania ochrony ludności. 

Rada Ministrów podpisała Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014–2020” 29 kwietnia 2014 roku.

Mapa serwisu