Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.06.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych

fot. Jan BIELECKI/Eastnews
fot. Jan BIELECKI/Eastnews

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi do spraw wewnętrznych umożliwi ujednolicenie struktur orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Na podstawie projektowanej ustawy komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych będą mogły również świadczyć usługi z zakresu orzecznictwa na rzecz komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnieni są inspektorzy i pracownicy uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Obecny system komisji lekarskich tworzą: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie, Centralna Komisja Lekarska (CKL).

W jego miejsce w projekcie zaproponowano stworzenie jednolitego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego składającego się z:

  1. Rejonowych komisji lekarskich  - I instancja orzecznictwa;
  2.  Centralnej Komisji Lekarskiej - II instancja orzecznictwa.

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa przez rejonowe komisje lekarskie będzie sprawował minister spraw wewnętrznych – za pośrednictwem przewodniczącego CKL. Będzie to nadzór nad merytoryczną działalnością rejonowych komisji lekarskich (kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa przez lekarzy) oraz koordynowanie systemu orzecznictwa (udzielanie komisjom lekarskim wytycznych dotyczących orzecznictwa i organizowanie szkoleń).

Odwołanie od orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej ma być wnoszone do Centralnej Komisji Lekarskiej. Oznacza to zastąpienie zatwierdzania każdego orzeczenia wydanego przez komisję rejonową trybem skargowym w przypadku niezgadzania się z jego treścią. W projekcie szczegółowo opisano tryb postępowania przed komisjami lekarskimi i dokładnie przedstawiono procedurę postępowania odwoławczego prowadzonego przez CKL. 

Projekt reguluje zasady kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

W projekcie ujednolicono kategorie zdolności do służby wprowadzając następujące kategorie: A –  „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Analogiczne kategorie przewidziano w stosunku pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli skarbowej.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 

Mapa serwisu