Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.06.2014

Konkurs dotyczący podnoszenia skuteczności poszukiwań osób zaginionych

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs,  pn. „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”, dotyczący budowy lub modernizacji bazy osób zaginionych oraz osób NN, a także rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania osób zaginionych, w tym przede wszystkim z Policją oraz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Realizacja zadania ma celu zwiększenie skuteczności poszukiwań oraz identyfikacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na realizację zadania resort przeznaczy  200 tys. złotych. O przyznanie dotacji mogą starać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Na realizację zadania resort przeznaczy 200 tys. złotych. Organizacja, która wygra konkurs, będzie zobowiązana do zrealizowania zadania do końca 2014 roku.

Zainteresowane organizacje mogą złożyć swoje oferty do dnia  2 lipca 2014 roku, przesyłając je na adres:

Departament Porządku Publicznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ul. Batorego 5

00-591 Warszawa

z dopiskiem: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Podnoszenie skuteczności poszukiwań osób zaginionych w Polsce”

Oferty można złożyć również osobiście w budynku MSW przy ulicy Batorego 5, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

 

 

Mapa serwisu