Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 26.06.2014

Historiapojazdu.gov.pl – kilka wyjaśnień na temat danych w usłudze

 

Jakie dane znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów?

 

23 czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dwie e-usługi, które udostępniają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) - Bezpieczny Autobus i Historię Pojazdu. Pierwszy raz dane z tej ewidencji zostały udostępnione na taką skalę obywatelom. Dostęp do danych odbywa się przez Internet, jest bezpłatny i nie wymaga logowania, czy składania wniosku. W efekcie każdy obywatel ma wgląd do informacji o pojazdach zarejestrowanych w Polsce. I każdy obywatel może zweryfikować jakość danych zgromadzonych w ewidencji.

Jak zauważyła część użytkowników e-usług w Centralnej Ewidencji Pojazdów występują czasem rozbieżności w danych. Niezgodności te wynikają z wielu czynników. W 2012 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przeprowadzono analizę stanu kluczowych systemów informatycznych (w tym Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - SI CEPiK), która pokazała skalę problemu. Dlatego też podjęto decyzję o modernizacji systemu. Poprawa jakości danych jest prowadzona w ramach projektu CEPiK 2.0, którego zakończenie planowane jest na 2016 r. Jednak już teraz udostępnienie danych z CEPiK może przyczynić się do stopniowej poprawy ich jakości.

Przyczyny niezgodności w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Budowa bazy CEPiK

SI CEPiK to system zbierający informacje nt. kierowców oraz pojazdów i ich właścicieli, który był zbudowany i rozwijany w latach 2003-2010 r. na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralna Ewidencja Pojazdów (CEP) została zbudowana z lokalnych (wojewódzkich i powiatowych) ewidencji pojazdów. W trakcie migracji próbowano zweryfikować dane pod względem poprawności, jednak zastosowane mechanizmy nie przyniosły oczekiwanego efektu. Lokalne bazy były prowadzone w różny sposób, nie było jednolitego schematu danych, czy centralnych zasad i unormowań określających, jak gromadzić dane.

Wiele podmiotów przekazujących dane w różnym trybie

CEPiK jest zasilany przez podmioty zobowiązane do przekazywania danych na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Dane są przekazywane w różnym trybie i w różnym czasie. Minister Spraw Wewnętrznych, jako administrator CEPiK, nie ma prawa modyfikować danych wprowadzonych przez zobligowane do tego podmioty.

Kto przekazuje dane do ewidencji?

  • Wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które dokonują rejestracji pojazdów,
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada za przekazywanie danych przez zakłady ubezpieczeń,
  • Policja, która komunikuje się z CEP za pomocą Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP),
  • Stacje kontroli pojazdów.

Co zrobić, gdy wyświetlone w e-usługach dane są niezgodne ze stanem faktycznym?

Uruchomione e-usługi pozwalają na zweryfikowanie przez każdego właściciela danych swojego pojazdu.

  • Jeśli brakuje informacji o polisie OC, należy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi.
  • Jeśli brakuje informacji o badaniach technicznych lub stanie licznika, należy zgłosić się do Stacji Kontroli Pojazdów, w której przeprowadzono dane badanie. Podkreślamy, że informacje o badaniach technicznych zbierane są od 2010 roku. Należże pamiętać, że stan licznika wprowadzany jest od 2014 roku. W związku z tym, że stan licznika gromadzony jest od niedawna, stacje mają czas na przekazanie tych danych do jesieni br.
  • Jeśli ktoś dostrzeże, że dane, które ma w dokumentach, są niezgodne z tymi wyświetlonymi w Historii Pojazdu lub dane w dokumentach są niezgodne ze stanem faktycznym (np. jest nieprawdziwa pojemność silnika lub błędnie określono rodzaj paliwa), wówczas należy zwrócić się do wydziału komunikacji starostwa, w którym zarejestrowano pojazd.

Zachęcamy do sprawdzania swoich pojazdów w Historii Pojazdu i wyjaśniania niezgodności w podanych podmiotach. Dzięki temu obywatele mogą przyczynić się do szybkiego i znaczącego wzrostu jakości danych w bazie.

Modernizacja SI CEPiK do wersji 2.0

Jednocześnie Ministerstwo uruchomiło konkretne działania, aby usprawnić przekazywanie i udostępnianie danych z rejestru. W tym celu uruchomiono projekt CEPiK 2.0. polegający na gruntownej przebudowie systemu obsługującego rejestr. Główne założenia projektu:

  • wprowadzenie obowiązku przekazywania danych drogą elektroniczną bezpośrednio do jednej bazy centralnej,
  • wprowadzenie słowników - dzięki temu wyeliminowane zostaną błędy spowodowane ręcznym wpisywaniem danych,
  • usprawnienie komunikacji z innymi systemami - np. z bazą prowadzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

MSW w wyniku prowadzonej przez siebie weryfikacji danych podejmuje działania wspólnie z instytucjami przekazującymi dane (np. wydziałami komunikacji w starostwach), w wyniku których dane są poprawiane. MSW przygotowuje także rozwiązania prawne i techniczne, które zagwarantują wysoką jakość danych i szybkość ich weryfikacji.

Już teraz zostały wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na bieżące monitorowanie jakości napływających danych. Dzięki temu m.in. poziom identyfikacji pojazdów w CEP z danymi przekazywanymi przez stacje kontroli pojazdów wzrósł z ok. 73% w styczniu 2012 r. do prawie 95% pod koniec maja 2014 r. 

Mapa serwisu