Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 26.06.2014

Powstanie Centralne Biuro Śledcze Policji

naszywka Centralne Biuro Śledcze
fot. Bartosz KRUPA/Eastnews

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Zmiana przepisów przewiduje m.in. utworzenie nowej jednostki organizacyjnej – Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). CBŚP zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP - komórkę organizacyjną obecnie funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej Policji.

Centralne Biuro Śledcze powstało w 2000 r. z połączenia działającego od 1994 r. Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP i powołanego w 1997 r. Biura do spraw Narkotyków KGP. Od początku swojego istnienia CBŚ funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturze Komendy Głównej Policji. Stale i dynamicznie przekształcająca się przestępczość zorganizowana wymaga jednak utworzenia bardziej elastycznych rozwiązań organizacyjnych w Policji, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z tym zjawiskiem. Celem zmiany organizacyjnej jest wyodrębnienie  Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i prawnych służących zwiększeniu skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej. Na podstawie projektu ustawy powstanie wyspecjalizowana jednostka organizacyjna Policji o ogólnokrajowym zasięgu działania.  Zadania CBŚP będą koncertować się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Proponowana  regulacja nada także szersze uprawnienia kierownikowi nowopowstającego Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz w zakresie prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Zasady powoływania kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji

Komendant CBŚP będzie powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Zastępców nowej jednostki będzie powoływał szef Policji, na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uprawnienia  Centralnego Biuro Śledczego Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji będzie funkcjonowało na wzór komend wojewódzkich oraz komendy stołecznej. Komendant CBŚP będzie posiadał uprawnienia m.in. w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczących kontroli operacyjnej oraz odnoszących się do czynności kontrolowanego przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, czynności kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej, przedłużania tych czynności i ich kontynuowania oraz przekazywania prokuratorowi zgromadzonych materiałów. Komendant nowej jednostki będzie mógł także występować z wnioskami o udostępnienie danych telekomunikacyjnych oraz danych osób korzystających z usług pocztowych.

Inne zmiany w ustawie o Policji

Ustawa ma także na celu uzupełnienie obowiązujących przepisów o kwestie dotyczące poszukiwania osób. Zgodnie z projektem Policja będzie miała prawo do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych w zakresie poszukiwania zaginionych osób.

Ustawa zakłada także poszerzenie zbioru danych, które będą gromadzone i przetwarzane w bazie danych DNA, o dodatkowe kategorie tj. osoby zaginione oraz dane osób, od których pobierano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości. W projekcie ustawy określono też zasady funkcjonowania zbiorów danych daktyloskopijnych, których administratorem jest Komendant Główny Policji. W zbiorze tym będą gromadzone i przetwarzane informacje dotyczące osób zaginionych oraz dane osób, od których pobrano wymaz ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok o nieustalonej tożsamości. 

Mapa serwisu