Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.07.2014

Trójstronna umowa między Strażą Graniczną, CBŚ i ABW

Trójstronna umowa ABW, CBŚ, SG

8 lipca w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu pt.: „The power of synergy”. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”. 

Trójstronna umowa służb stanowi oficjalne potwierdzenie przystąpienia każdej ze stron do realizacji projektu, mającego na celu wzmocnienie współpracy oraz potencjału w zakresie zapobiegania oraz  zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Powstające grupy przestępcze, korzystające z najnowszych metod, środków oraz zaawansowanej technologii, wymuszają na organach ścigania konieczność nieustannego rozwoju i doskonalenia struktur, zwiększenia umiejętności oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Podniesienie poziomu wyszkolenia, wymiana doświadczeń oraz unifikacja wiedzy i umiejętności pomiędzy służbami, pozwoli lepiej przygotować się do sprawnego reagowania na zagrożenia. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano panel umożliwiający wymianę informacji oraz szereg działań specjalistycznych, m.in. szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy ofensywnej, techniki operacyjnej, zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców, wykorzystania technik linowych w działaniach specjalnych czy zwalczania przestępczości zorganizowanej przez zespoły bojowe  z użyciem broni palnej. Stanowią one niewielki fragment całości działań składających się na ukierunkowany oraz z góry zaplanowany efekt synergii w zakresie działalności partnerskich służb.

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Program PL-15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Sprawiedliwości i  Ambasador Królestwa Norwegii. 

Ze strony Komendy Głównej Policji Umowę Partnerską na podstawie pełnomocnictwa podpisał Dyrektor CBŚ KGP nadinsp. Igor Parfieniuk, któremu towarzyszyła pani Marta Kujawa z KGP.

Straż Graniczną reprezentowali: Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz, oraz przedstawiciele Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu: Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG płk SG Mieczysław Kurek, który podpisał Umowę Partnerską, Naczelnik Wydziału Wsparcia KOW SG ppłk SG Stanisław Laciuga oraz Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Zagranicznych WW KOW SG por. SG Marcin Kądziołka.

Liderem wieloletniego, bo trwającego aż do końca 2016 roku projektu, którego budżet oszacowanego na kwotę ponad 1 mln 800 tyś zł, jest Straż Graniczna. Kompleksową realizację przedsięwzięcia wraz z koordynacją oraz organizacją wszystkich przewidzianych w projekcie działań zabezpieczać będzie Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. 

Mapa serwisu