Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.07.2014

Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

W interesie obu państw leży dbałość o infrastrukturę naszej wspólnej granicy państwowej oraz rozwijanie relacji transgranicznych i międzyregionalnych – powiedział podczas IX posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w MSW, Przewodniczący polskiej części Komisji. Posiedzenie Komisji odbyło się w Mińsku w dniach 14-15 lipca 2014 r. Stronie białoruskiej przewodniczył Aleksandr Guryanov, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi.

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o współpracy w ramach infrastruktury drogowej i kolejowej, pozytywnych doświadczeniach Polski z realizacji umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją oraz konieczności uproszczenia procedur w zakresie uzgadniania wniosków projektowych przez organy państwowe Białorusi w ramach kolejnych etapów Programu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Współprzewodniczący Komisji zaakcentowali, że konieczne jest doskonalenie dwustronnej bazy prawno-traktatowej pomiędzy Polską i Białorusią m.in. Umowy o stosunkach prawnych na granicy państwowej, Umowy o współpracy i pomocy w zakresie zapobiegania katastrofom i klęskom żywiołowym, Umowy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych oraz Umowy o utrzymaniu mostów granicznych i kolejowych.

Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk podkreślił, że szybkie zawarcie umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską a Republiką Białorusi pozwoli na korzystanie z narzędzi i mechanizmów służących sprawnej obsłudze wizowej obywateli obu państw. Zaznaczył, że uproszczenie formalności wizowych z UE, jak również wejście w życie Umowy o małym ruchu granicznym, będzie sprzyjało podtrzymywaniu kontaktów rodzinnych oraz aktywizacji współpracy transgranicznej m.in. w takich dziedzinach jak: turystyka, kultura i sport, oraz pogłębi kontakty naukowe i edukacyjne regionów granicznych Polski i Białorusi.

Szefowie Komisji wyrazili satysfakcję z wyników realizacji przez służby graniczne Polski i Białorusi projektu pilotażowego w zakresie rozszerzenia ruchu na przejściu granicznym Domaczewo-Sławatycze. Wyrazili przekonanie, że Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu międzynarodowego ruchu granicznego pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 7,5 t oraz autobusów w drogowym przejściu granicznym Sławatycze–Domaczewo zostanie zawarte w najbliższym czasie.

Poinformowano, że wymianę not dyplomatycznych w sprawie zmiany statusu drogowego przejścia granicznego Połowce–Pieszczatka z międzypaństwowego na międzynarodowe oraz rozszerzenia ruchu w tym przejściu granicznym o autobusy i pojazdy ciężarowe o całkowitej masie do 7,5 tony zainicjuje strona polska.

Zdecydowano, że należy zwrócić uwagę na poprawę infrastruktury przygranicznej, w tym również w ramach wspólnych polsko-białoruskich projektów z zaangażowaniem środków UE. Przedstawiono aktywny udział polskich i białoruskich władz regionalnych w realizacji wspólnych projektów, finansowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013.

Prace Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej są prowadzone w kilku Podkomisjach: ds. współpracy przygranicznej, ds. przejść granicznych i infrastruktury, ds. współpracy międzyregionalnej, ds. planowania przestrzennego.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego Protokołu przez Przewodniczących delegacji. Uzgodniono, że kolejne X posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej odbędzie się w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Mapa serwisu