Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.08.2014

Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych

 

Zakazy stadionowe za zakłócenie porządku publicznego podczas przejazdu kibiców oraz za wykroczenia o charakterze chuligańskim popełnione poza stadionem - to tylko niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Nowe przepisy pozwolą również – po spełnieniu kilku warunków – na wprowadzenie miejsc stojących na stadionie oraz skrócenie czasu, w jakim organizator może się zwrócić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w lipcu przyjęła projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych została zainicjowana przez środowisko piłkarskie. W projekcie nowej ustawy znalazły się zapisy, nad którymi pracowały m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości,  Sportu i Turystyki oraz PZPN i Ekstraklasa SA.

W pracach nad zmianą ustawy skupiono się na wprowadzeniu takich przepisów, które z jednej strony ułatwią organizowanie imprez masowych, m.in. poprzez złagodzenie wymogów związanych z ich organizacją, a z drugiej pozwolą zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Projektowane zmiany mają również pomoc w wyeliminowaniu z imprez masowych, w szczególności z meczów piłki nożnej, chuliganów.

Wśród zmian, które przyjęła Komisja, znalazły się m.in. zapisy dotyczące:

wprowadzenia zapisów umożliwiających nakładanie zakazów stadionowych na osoby, które w trakcie przejazdów zorganizowanych grup kibiców zakłócą porządek publiczny,zakaz posiadania broni, wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych przedmiotów również podczas przejazdu zorganizowanych grup kibiców,

 • umożliwienia nakładania zakazów klubowych przez związki sportowe lub podmiot organizujący rozgrywki,
 • wprowadzenia możliwości orzekania zakazu wstępu na imprezę masową wobec osób, które w miejscu publicznym posiadają nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny przedmiot wskazujący na zamiar użycia do w celu popełnienia przestępstwa,
 • możliwości orzekania zakazu wstępu na imprezę masową w razie ukarania za wykroczenie o charakterze chuligańskim popełnione poza stadionem, gdy udział sprawcy w imprezie masowej zagraża bezpieczeństwu,
 • rozszerzenie katalogu wykroczeń związanych z imprezą masową, za popełnienie których stosowany jest tryb przyspieszony,
 • obligatoryjność orzekania przez sąd, wraz z zakazem wstępu na imprezę masową,  obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce Policji lub w innym miejscu określonym przez właściwego dla miejsca zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • otoczenie większą ochroną prawną członków służb porządkowych i służb informacyjnych na meczach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaakceptowało także następujące zapisy, które zaproponowało środowisko piłkarskie:

 • Skrócenie - z 60 na 30 dni - czasu przez jaki organizator imprezy masowej będzie musiał przechowywać materiał utrwalony w trakcie meczu, niezawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub w sprawach o wykroczenia,
 • skrócenie terminu  - z 30 do 14 dni -  w jakim organizator może się zwrócić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • dostosowanie zapisów ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że zapisy jednego z artykułów (art. 54 ust 1) w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej” są niezgodne z Konstytucją RP,
 • ograniczenie identyfikacji uczestników wyłącznie do 3 najwyższych klas rozgrywkowych mężczyzn,
 • umożliwienie organizatorowi udostępniania miejsc stojących na stadionie po spełnieniu kilku warunków:
  • przekształceniu obecnie istniejących sektorów z miejscami siedzącymi na sektory stojące będzie możliwe jedynie przy zachowaniu, że ich pojemność pozostanie na obecnym poziomie,
  • określeniu maksymalnego stosunku miejsc stojących na stadionie do wszystkich miejsc udostępnianych przez organizatora uczestnikom meczu piłki nożnej,
  • konieczności uzyskania pozwolenia (w tym nadzoru budowlanego) na użytkowanie stadionu, na którym mają być miejsca stojące.

W ramach prac nad nowelizacją MSW zaproponowało własne regulacje, przyjęte przez Komisje Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dotyczące między innymi:

 • wprowadzenia podstaw prawnych funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych do spraw bezpieczeństwa imprez masowych działających przy wojewodzie;
 • umożliwienia przekazywania oraz pozyskiwania informacji o bezpieczeństwie imprez masowych przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz komendantów powiatowych (rejonowych, miejskich) Policji bezpośrednio od podmiotów określonych  w ustawie, np. klubów sportowych, przewoźników;

MSW zajęło także stanowisko negatywne wobec kilku propozycji przyjętych przez Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, m.in. tych dotyczących zmniejszenia liczby członków służby porządkowej i informacyjnej podczas imprez masowych podwyższonego ryzyka.

Zmiany w przepisach powinny wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. 

infografika: Imprezy Masowe

Mapa serwisu