Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.09.2014

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską

na zdjęciu studenci rzucają czapkami
Sylwester Dabrowski/REPORTER

KONKURS MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ ORAZ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KONTEKŚCIE 10 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z przypadającą w tym roku 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

IDEA KONKURSU

Celem konkursu jest promowanie wiedzy nt. Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS) wśród studentów oraz uczczenie 10 lat członkostwa Polski w UE.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

Zapraszamy do udziału wszystkich absolwentów studiów licencjackich i magisterskich polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie oraz magisterskie obronione w 2014 roku. Prace mogą być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Prace powinny dotyczyć  następującej problematyki w aspekcie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:

 1. Współpraca policyjna;
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej;
 3. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
 4. Zwalczanie przestępczości narkotykowej;
 5. Terroryzm;
 6. Azyl i kwestie migracyjne;
 7. Zarządzanie strefą Schengen;
 8. Zarządzanie granicami;
 9. Wymiar zewnętrzny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
 10. Ochrona ludności;
 11. Swobodny przepływ osób, prawa podstawowe i obywatelstwo UE;
 12. Programy strategiczne w obszarze JHA.

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?

Prace należy zgłaszać w formie papierowej (w formacie A4) lub w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (na nośniku CD lub DVD). Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć abstrakt stanowiący streszczenie zgłaszanej pracy w postaci min. 3 stron, potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu licencjata/magistra wydane przez uczelnię, życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, adres mailowy i adres do korespondencji) oraz podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

Nagrodą główną w Konkursie jest płatny 2 miesięczny staż w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 listopada 2014 roku

Termin ogłoszenia wyników: 5 grudnia 2014 roku

Osoby zainteresowane zgłoszeniem prac na Konkurs MSW proszone są o zapoznanie się z Regulaminem.

KONTAKT

protocol@msw.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Mapa serwisu