Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.10.2014

Priorytety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Wzmocnienie granic, skoordynowane działania w przypadku fali uchodźców, czytelne zasady ochrony ludności, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz otwarcie rejestrów państwowych dla obywateli – to pierwsze zadania, na których skupi się minister spraw wewnętrznych, Teresa Piotrowska. O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

Bezpieczeństwo polskich granic

Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed Ministerstwem, z uwagi na konflikt na Ukrainie, jest zapewnienie bezpieczeństwa granic Polski. Aktualna sytuacja na wschodzie Europy wymaga odpowiedniego przygotowania, zabezpieczenia oraz koncentracji służb. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie kontynuowało podjęte już działania wzmacniające wschodnią granicę. Utrzymana zostanie pełna gotowość służb oraz podległych jednostek do natychmiastowego wzmocnienia wschodnich obszarów kraju. Realizowany będzie również program technicznego wsparcia ochrony granicy.

Zapewnienie miejsc w przypadku fali uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo opracowało także wieloetapowy plan na wypadek napływu do naszego kraju znacznej liczby uchodźców. Służby oraz jednostki administracyjne podległe MSW utrzymane zostaną w gotowości, również w przypadku konieczności działania w sytuacjach nadzwyczajnych. W przypadku nagłego napływu uchodźców MSW będzie gotowe do natychmiastowej pomocy obcokrajowcom, którzy znajdą się na terytorium Polski.

Czytelne zasady ochrony ludności

Jednym z priorytetów MSW będzie także opracowanie czytelnych ram prawnych dla zasad ochrony obywateli  w sytuacjach zagrożeń. W resorcie trwają prace nad projektem założeń do ustawy o ochronie ludności. Zakłada on m.in. jasne procedury udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej, usprawnienie współpracy organów i służb odpowiedzialnych za ochronę ludności, ścisłą współpracę państwowych służb ratowiczo-gaśniczych z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Proponowane przepisy mają zapewnić skuteczne informowanie i alarmowanie ludności o ewentualnych niebezpieczeństwach. W myśl nowych regulacji, MSW położy również nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zachowań w obliczu zagrożeń.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach

Kolejnym priorytetem MSW jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Spośród krajów Unii Europejskiej Polska znajduje się na przedostatnim miejscu pod względem liczby zabitych w wypadkach na milion mieszkańców. Choć co roku spada ich liczba, tempo poprawy bezpieczeństwa na drogach wciąż nie jest zadowalające. Życie i zdrowie Polaków jest najważniejsze, dlatego wszelkie działania mające na celu zmniejszenie tragicznego bilansu stoją na czele zadań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Utrzymana zostanie zwiększona liczba kontroli kierowców na obecność alkoholu w organizmie. Zachowany zostanie także zwiększony stan etatowy wydziałów ruchu drogowego w komendach policji. W dalszym ciągu swoje działania będą prowadzić specjalne zespoły do spraw walki z piractwem drogowym. Niebawem w życie wejdzie także zmiana przepisów zaostrzająca kary dla pijanych kierowców oraz piratów drogowych. Jak pokazują statystki dotychczasowe działania w tym zakresie przynoszą oczekiwane efekty.

Kontynuacja programu standaryzacji komend i komisariatów

Jeszcze przez rok realizowany będzie rządowy program standaryzacji komend i komisariatów policji. W ramach trzyletniego programu na budowę i remonty komend w całej Polsce rząd przeznaczył dodatkowy 1 mld zł. Głównym celem programu jest poprawa jakości obsługi obywatela oraz polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy. Od początku Programu wybudowano lub wyremontowano już 89 obiektów policyjnych. Obecnie trwają modernizacje w 141 komendach i komisariatach.

Przyjazne urzędy – projekt Pl.ID.

Kolejnym kluczowym projektem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest program Pl.ID. Dzięki unowocześnieniu i integracji systemów informatycznych, w których prowadzone są rejestry PESEL oraz dowodów osobistych, od 1 stycznia 2015 r. wiele usług administracyjnych zostanie odmiejscowionych. Oznacza to, że w dowolnym urzędzie w Polsce będziemy mogli załatwić swoją sprawę. Elektroniczna ewidencja to ułatwienie zarówno dla urzędników, jak i obywateli.  Dzięki wprowadzanym zmianom akty urodzeń, małżeństw i zgonów będą rejestrowane w systemach teleinformatycznych, a wiele urzędowych procedur zostanie uproszczonych. Zniesione zostaną także opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Rejestry państwowe dla obywateli

Wśród głównych zadań MSW pozostaną także prace nad projektem CEPiK 2.0. Trwają przygotowania kolejnych e-usług dla obywateli. Dostęp on-line do informacji na temat liczby punktów karnych, opłata mandatu przez internet, weryfikacja uprawnień kierowcy – to kolejne funkcjonalności, które pozwolą na dostęp do danych z ewidencji oraz usprawnią usługi administracyjne.

 

Mapa serwisu