Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 14.10.2014

30% więcej mundurowych na służbie od wejścia w życie ustawy L-4

na zdjęciu lekarz wypisuje zwolnienie L4
fot. WOJTEK STEIN/REPORTER

O ok. 30% zmniejszyła się liczba policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR przebywających na L-4. O tyle samo spadła także liczba dni zwolnień lekarskich, od momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 czerwca 2014 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeanalizowało, jak zmieniła się absencja funkcjonariuszy służb mundurowych w ciągu trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowej ustawy, do analogicznego okresu w 2013 r. (czerwiec-sierpień). Dane pokazują, że zmniejsza się liczba udzielanych dni zwolnień lekarskich, a dzięki temu więcej mundurowych jest obecnych na służbie.

Mniej funkcjonariuszy na L-4

Od początku obowiązywania nowych przepisów zmniejszyła się liczba dni zwolnień lekarskich w poszczególnych formacjach o: 35% dni w odniesieniu do Policji, 31% dni w Straży Granicznej, 29% dni w BOR i 23% dni w PSP. W ciągu trzech miesięcy obowiązywania ustawy zmniejszyła się liczba mundurowych na zwolnieniach lekarskich o: 31% funkcjonariuszy BOR, 29% strażaków, 27% policjantów i 26% strażników granicznych.

Najwyższy spadek procentowy liczby funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich wystąpił w Biurze Ochrony Rządu – o 31%, a najniższy w Straży Granicznej – o 26%. Natomiast w Policji nastąpił najwyższy spadek procentowy udzielanych dni zwolnień lekarskich – o 35%, najniższy zaś w Państwowej Straży Pożarnej – odpowiednio 23%.

W poszczególnych służbach mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych szczegółowe zestawienie absencji mundurowych przedstawia się następująco. Porównanie obejmuje okres czerwiec-sierpień 2013 r. oraz pierwsze trzy miesiące po wejściu w życie zmian w przepisach (czerwiec-sierpień 2014 r.).

Zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy

Policji

  • 2013 r. 32.809 policjantów przez łącznie 483.713 dni;
  • 2014 r. 23.914 policjantów przez łącznie 315.213 dni.

Straży Granicznej

  • 2013 r. 3.779 strażników granicznych przez łącznie 70.803 dni;
  • 2014 r. 2.784 strażników granicznych przez łącznie 48.511 dni.

Państwowej Straży Pożarnej

  • 2013 r. 4.764 strażaków przez łącznie 84.793 dni;
  • 2014 r. 3.383 strażaków przez łącznie 65.210 dni.

Biura Ochrony Rządu

  • 2013 r. 354 funkcjonariuszy BOR przez łącznie 6.860 dni;
  • 2014 r. 245 funkcjonariuszy BOR przez łącznie 4.887 dni.

Przypominamy, że ustawa L-4 wprowadziła od 1 czerwca b.r. zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą - ze 100% do 80% uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych.

Ustawa określiła, w jakich sytuacjach funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposażenia. Są to m.in.: okres zwolnienia lekarskiego z powodu choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby oraz w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jak również choroby przypadającej w czasie ciąży.

Ustawa objęła: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW.

Kompleksowe dane, obrazujące rzeczywisty wpływ nowego rozwiązania na absencję chorobową funkcjonariuszy, zgodnie z ustawą, zostaną przedstawione Sejmowi w 2015 r., po upływie roku od wejścia w życie ustawy. Sprawozdanie przygotuje szef MSW i będzie dotyczyć oceny funkcjonowania ustawy, w szczególności w zakresie m.in. skuteczności rozwiązań w niej przewidzianych. Przypominamy, że ustawa przewiduje także, że komendanci główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz szef Biura Ochrony Rządu będą sporządzać roczne zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania mundurowych na zwolnieniach lekarskich. Takie zestawienie szefowie służb będą przekazywać ministrowi spraw wewnętrznych do końca marca następnego roku. Pierwsze pełne zestawienie, za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r. zostanie sporządzone do końca marca 2015 r.

Regulacje dotyczące L-4 mundurowych zostały ujęte w ustawie z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

Infografika - opis alternatywny

Mapa serwisu