Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 19.11.2014

Polska a migracje – wyzwania na dziś i na jutro

na zdjęciu uczestnicy konferencji

Polska staje się krajem coraz bardziej atrakcyjnym dla cudzoziemców. Według danych Eurostatu jesteśmy krajem, który zaraz po Wielkiej Brytanii, w ubiegłym roku wydał najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii. Migracje mają znaczenie w perspektywie dalszego rozwoju gospodarczego Polski oraz stawania się krajem bardziej przyjaznym i otwartym dla imigrantów. Rola i znaczenie cudzoziemców w Polsce będzie w przyszłości także sukcesywnie rosło – podkreślała Monika Prus, dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w MSW podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Migracje są jednym z wielu elementów, które mogą mieć wpływ na rozwój polskiej gospodarki i jej konkurencyjność. Zależą nie tylko od działań prowadzonych w Polsce, ale także od globalnej sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej na świecie. „Celem projektu Prawa migrantów w praktyce jest ułatwienie integracji imigrantów w Polsce poprzez zwiększenie świadomości obywateli państw trzecich na temat przysługujących im praw i obowiązkach” – mówiła dyrektor Monika Prus, podczas konferencji w MSW.

Również według Rządowej Rady Ludnościowej, organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów, imigracja może stanowić czynnik łagodzący przewidywane niedobory na rynku pracy, a także stanowić źródło pozyskiwania nowych kadr na rynku pracy.

Dyrektor Monika Prus przypomniała, że wiodącym dokumentem programowym w obszarze działań migracji jest przyjęta w lipcu 2012 r. przez Radę Ministrów Polityka migracyjna Polski. Główne przesłanie tego dokumentu stanowi, że polska polityka migracyjna powinna być podporządkowana prymatowi rynku pracy i jego potrzebom. Przypomnijmy, że 6 listopada br. Komitet Stały RM przyjął i rekomendował Radzie Ministrów do rozpatrzenia szczegółowy plan wdrażania tego dokumentu.

Pani Monika Prus wskazała również, że w maju tego roku weszła w życie ustawa o cudzoziemcach, która wprowadziła szereg ułatwień dla cudzoziemców. Najważniejsze zmiany to: wydłużenie okresu ważności zezwoleń na pobyt czasowy, czy umożliwienie pobytu absolwentom polskich uczelni po zakończeniu studiów w związku z poszukiwaniem pracy w Polsce.

Liczba cudzoziemców przybywających do Polski będzie w najbliższych latach rosła – podkreślała dyrektor M. Prus. Od 2008 roku zdecydowanie zwiększyła się liczba ważnych kart pobytu posiadanych przez cudzoziemców z 77 tys. do 121 tys. z czerwcu 2014 r. Znacząco wzrosła także liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia cudzoziemcom wykonywania pracy, a także liczba wydawanych zezwoleń na pracę.

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska w 2013 r. wydała, zaraz po Wielkiej Brytanii, najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w UE i wiz długoterminowych. Było ich prawie 274 tys. (większość z nich dotyczyła zezwoleń wydanych w związku z działalnością zarobkową), dzięki czemu „Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem liczby wydanych pierwszych zezwoleń na pobyt” – mówiła dyrektor M. Prus. Dla porównania, znacznie mniej zezwoleń wydały chociażby Włochy (243 954), Francja (212 098) oraz Niemcy (199 925), czyli kraje ze znacznie dłuższymi niż Polska tradycjami przyjmowania migrantów.

Czy wiesz, że?

Według danych Eurostatu jesteśmy krajem, który zaraz po Wielkiej Brytanii, w ubiegłym roku wydał najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii. 

Według danych MSW na początku grudnia ubiegłego roku ważne karty pobytu posiadało ponad 121 tys. cudzoziemców (obywateli UE i państw trzecich), w tym najwięcej obywateli: Ukrainy – 31% (37.679), Wietnamu – 11% (13.404), Rosji – 10% (12.645) i Białorusi – 9% (11.160). Wśród tej grupy zgodę na osiedlenie się w Polsce uzyskało: ok. 18. tys. obywateli Ukrainy, nieco ponad 7 tys. obywateli Białorusi, ponad 4 tys. 800 obywateli Rosji i ponad 4.300 obywateli Wietnamu. Natomiast pozwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony otrzymało: ponad 17 tys. obywateli Ukrainy, ponad 6 tys. 700 obywateli Wietnamu, nieco ponad 4 tys. obywateli Rosji i ponad 3 tys. 500 obywateli Białorusi.

Przyczyn migracji jest wiele. Mogą one dotyczyć m.in. kwestii zarobkowych, chęci podjęcia studiów, odwiedzin znajomych i rodziny, czy też związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – mówiła dyrektor Monika Prus z MSW. Pani M. Prus przypomniała, że obywatele Ukrainy mają możliwość korzystania z przepisów o małym ruchu granicznym, które upoważniają cudzoziemców (szczególnie osób mieszkających w strefie przygranicznej) do wielokrotnego przekraczania granicy na krótkie okresy. Ponadto w maju 2014 r. weszła w życie ustawa o cudzoziemcach, która znacząco liberalizuje możliwość dostępu cudzoziemców do Polski, uzyskania prawa do wjazdu i pobytu, a także zezwolenia na pobyt czasowy. Daje także absolwentom możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt po zakończeniu studiów w Polsce w związku z poszukiwaniem pracy. Od momentu wejścia w życie ustawy MSW obserwuje rosnące zainteresowanie ze strony cudzoziemców, w tym z Ukrainy, możliwościami skorzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie.

Według Państwowej Inspekcji Pracy do najczęstszych naruszeń przepisów prawa w związku z zatrudnianiem cudzoziemców dochodziło na tle m.in.: legalności powierzenia i wykonywania pracy, zatrudnianie na warunkach innych niż określone w zezwoleniu na pracę, wypłacanie wynagrodzeń w kwocie niższej niż wskazane w zezwoleniu, a także poniżej stawki ustalonej między stronami, czy też w kwocie niższej niż wypłacana obywatelowi polskiemu, świadczącemu pracę na tym samym stanowisku, a ponadto zawieranie mniej korzystnych umów cywilno-prawnych i niezapewnienie odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy.

Podczas konferencji poświęconej migracjom poruszone zostały kwestie związane z zarządzaniem migracjami w kontekście globalnych trendów migracyjnych oraz wyzwań demograficznych i gospodarczych Polski.

W trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia roli migracji w kontekście rozwoju gospodarczego Polski, a także kwestie tworzenia atrakcyjnego i sprzyjającego migracjom otoczenia prawno-instytucjonalnego.

Organizatorzy rozmawiali na temat działań, jakie należy podjąć, aby optymalnie wykorzystać potencjał migrantów w kontekście rozwoju krajowej gospodarki i polskiego rynku pracy. Tematem były również wyzwania dotyczące integracji imigrantów, w tym ochrona praw cudzoziemców.

Uczestnicy konferencji rozmawiali, w jaki sposób zachęcać migrantów do przyjazdu i pozostania w Polsce, a także jak integrować i likwidować ograniczenia, przed którymi stają migranci podejmujący pracę w Polsce.

Konferencja odbyła się w środę (19 listopada) w siedzibie MSW. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) i Państwowej Inspekcji Pracy.

  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • Na zdjęciu roll-up z numerem telefonu 490 22 44 i adresem strony internetowej migrant.info
  • na zdjęciu przemawia Pani Monika Prus z MSW
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji
  • na zdjęciu uczestnicy konferencji

Mapa serwisu