Imigranci w Polsce - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.12.2014

Imigranci w Polsce

grafika przedstawiająca kolorową mapę świata. Na górze znajduje się napis "Imigranci w Polsce". Pod spodem, w komiksowym "dymku" znajduje się napis "Opinie Polaków"

Polacy pozytywnie oceniają zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju – wynika z badania społecznego na temat opinii o imigrantach, przeprowadzonego na zlecenie MSW. Aż dwie trzecie respondentów określiło swoje odczucia wobec obcokrajowców jako zdecydowanie lub raczej pozytywne.

Polacy o imigrantach

Na pytanie o ocenę rosnącej liczby imigrantów w Polsce, 12 proc. ankietowanych stwierdziło, że ma zdecydowanie pozytywne odczucia, natomiast 53 proc. raczej pozytywne. 16 proc. Polaków negatywnie, a 6 proc. zdecydowanie negatywnie oceniło zwiększającą się liczbę obcokrajowców w naszym kraju. Pozytywniej to zjawisko oceniają osoby lepiej wykształcone. Aż 75 proc. osób z wyższym wykształceniem ma zdecydowanie lub raczej pozytywne odczucia wobec imigrantów w Polsce. 

Bezpieczeństwo imigrantów

Większość z nas (70 proc.) uważa, że obcokrajowcy oraz osoby innego wyznania mogą się czuć w Polsce bezpiecznie, natomiast 25 proc. ma odmienne zdanie.

Działania MSW i Policji

Warto przypomnieć, że walka z przestępstwami z nienawiści jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Policji. W MSW funkcjonuje Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, który zajmuje się m.in. monitorowaniem spraw związanych z przestępstwami z nienawiści. Prowadzi również działania edukacyjne, w tym monitoruje i koordynuje szkolenia w resorcie spraw wewnętrznych, w szczególności w Policji i Straży Granicznej w zakresie ochrony praw człowieka. Dodatkowo, w każdej komendzie wojewódzkiej oraz w komendach: Stołecznej i Głównej Policji pracuje pełnomocnik komendanta ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy są ekspertami w kwestiach związanych z ksenofobią, rasizmem, przestępstwami z nienawiści. Od 2009 r. w Policji prowadzone są szkolenia poświęcone problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności ich specyfice, procesowi wykrywczemu, czy postępowaniu z ofiarami. Do połowy 2014 r. przeszkolono ok. 72 000 funkcjonariuszy.

Wiedza na temat prawa

Tylko nieco ponad połowa Polaków (52 proc.) wie o tym, że przestępstwa wynikające z uprzedzeń są ścigane z urzędu – wynika z badania na temat opinii o imigrantach w naszym kraju. 13 proc. ankietowanych uznało, że przestępstwa z nienawiści nie są ścigane urzędowo, a 35 proc. stwierdziło, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Świadomość w tym aspekcie zwiększa się wraz ze wzrostem wykształcenia. Wśród osób z wyższym wykształceniem odsetek ten wynosi 58 proc., wśród osób z wykształceniem podstawowym to 46 proc.

 

Zgłoś rasizm na policję!

Na początku 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę), której celem było przekazanie cudzoziemcom wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego przestępstw z nienawiści. W ramach akcji uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa. Do cudzoziemców trafiły również ulotki. Informacje o kampanii były rozpowszechniane na plakatach, billboardach oraz citylightach. Projekt Racism. Say it to fight it został pozytywnie przyjęty przez polskie organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Wzbudził też zainteresowanie przedstawicieli instytucji publicznych z innych krajów (m. in. Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii). Ponadto do Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka wpłynęło więcej zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści kierowanych przez cudzoziemców i obywateli Polski. Część zgłaszających wykorzystało formularz umieszczony na stronie www.reportracism.pl.

 

Grafika o imigrantach w Polsce
Infografika - opis alternatywny

***

Sondaż pt. „Imigranci w Polsce, Opinie Polaków na temat zjawiska” zrealizowany w dniach 27 - 29 listopada br. metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 16+, N=1000   na zlecenie MSW.

Celem sondażu było zbadanie postaw  Polaków wobec zjawiska zwiększającej się liczby obcokrajowców oraz zbadanie świadomości i ocen działań podejmowanych przez państwo  w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

Mapa serwisu