Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.12.2014

Rada Ministrów przyjęła Plan wdrażania polityki migracyjnej

Na grafice: globus przedstawiający mapę Europy
Otwarcie na legalną migrację do Polski, skuteczne zapobieganie nielegalnej migracji, integracja cudzoziemców z polskim społeczeństwem - te i niemal dwieście rekomendacji Rady Ministrów z lipca 2012 roku zostało poddanych kompleksowej ocenie. Jej wyniki wraz z rekomendacjami posłużą lepszemu wdrożeniu polityki migracyjnej.

Przyjęty 2 grudnia 2014 r. dokument zawiera opis oraz ocenę stopnia wdrożenia niemal dwustu rekomendacji zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2012 r. polityce migracyjnej. Wskazuje również konkretne działania, które należy podjąć w celu pełnej realizacji przyjętych założeń, wśród nich znalazły się m.in. otwarcie na legalną migrację do Polski z uwzględnieniem sytuacji demograficznej i potrzeb naszego rynku pracy, skuteczne zapobieganie nielegalnej migracji, intensywne działania na rzecz integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Oprócz planowanych działań określono także organy odpowiedzialne za realizację, termin ich wdrożenia oraz źródła finansowania.

Plan wdrażania jest wynikiem prac międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji, któremu przewodniczy Minister Spraw Wewnętrznych. Przed przyjęciem przez Radę Ministrów Plan został poddany konsultacjom, w których uczestniczyły m.in. organizacje pozarządowe zrzeszające przebywających w Polsce cudzoziemców, organizacje międzynarodowe, środowiska naukowo-badawcze, wojewodowie i przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Dalsze działania związane z monitorowaniem realizacji Planu oraz planowaną w przyszłości całościową ewaluacją prowadzonej polityki migracyjnej zostaną omówione podczas XVII posiedzenia Zespołu do Spraw Migracji, które odbędzie się 15 grudnia 2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania” na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej MSW. 

 

Mapa serwisu