Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2015

Wszystkie osoby ewakuowane z Donbasu złożyły już wnioski o pobyt stały

Na zdjęciu: rodzina pochodzenia polskiego ewakuowana z terenów zagrożonych działaniami wojennymi w Donbasie
fot. www.uw.olsztyn.pl

Osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu są już w Polsce od prawie tygodnia. Zaraz po przylocie przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewody warmińsko-mazurskiego rozpoczęli realizację procedur prawnych, związanych z zalegalizowaniem pobytu tych osób. Zezwolenie na pobyt stały pozwoli nie tylko na zamieszkanie w Polsce na stałe, ale także umożliwi legalną pracę i korzystanie ze świadczeń. Minister Teresa Piotrowska i wojewoda Marian Podziewski podkreślili, że kwestie prawne zostaną załatwione jak najsprawniej i jak najszybciej. Już wszystkie osoby polskiego pochodzenia, które w ubiegłym tygodniu zostały ewakuowane z Donbasu, złożyły wnioski o pobyt stały. Pierwsze decyzje zezwalające na pobyt w Polsce być może zostaną wydane jeszcze w tym tygodniu.

Zakłada się, że osoby polskiego pochodzenia z Donbasu i członkowie ich rodzin będą przebywać w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku do 6 miesięcy. – W tym pierwszym etapie będą załatwiane wszystkie sprawy formalno-prawne związane z pobytem w Polsce. Większość formalności będzie się odbywała na miejscu, w ośrodkach - powiedziała minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska.

Przedstawiciele UdSC i wojewody w ośrodkach

Od dnia przylotu w obu ośrodkach, w których zakwaterowano osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy, przebywa grupa pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz przedstawiciele wojewody. Po przylocie urzędnicy pomagali w przydziale miejsc w ośrodkach w Rybakach i w Łańsku. Zbierali również informacje na temat tego, jaka jest sytuacja formalno-prawna poszczególnych osób, jakie dokumenty posiadają. Na co dzień pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców udzielają przybyłym osobom informacji na temat szczegółów procedur administracyjnych, które muszą zostać dopełnione, aby zalegalizować pobyt w Polsce, a także swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają prowadzący placówki Caritas Archidiecezji Warmińskiej. W ośrodkach był również fotograf oddelegowany przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie, który na miejscu robił zdjęcia do dokumentów. Nie wszystkie osoby, które przyjechały do Polski posługują się językiem polskim, dlatego mają również zapewnione wsparcie tłumacza.

Co oznacza zezwolenie na pobyt stały?

Zarówno osoby, które posiadają już Kartę Polaka, jak i osoby, które udokumentują posiadanie polskiego pochodzenia otrzymają zezwolenia na pobyt stały. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też dla tych osób bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Legalizacja pobytu osób z Kartą Polaka

Osoby, które zostały ewakuowane z Donbasu i posiadają Kartę Polaka mogły od razu aplikować o zezwolenie na pobyt stały. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały jest składany u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce, w tym przypadku u wojewody warmińsko-mazurskiego. W wypełnieniu wszystkich dokumentów pomagają urzędnicy wojewody. Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.

Legalizacja pobytu osób polskiego pochodzenia

Część osób, które przyjechały do Polski nie posiada Karty Polaka. Te osoby aplikują więc o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na polskie pochodzenie. Za osobę polskiego pochodzenia, uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską i której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie. Procedura wygląda podobnie, jak w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka z tą różnicą, że osoba deklarująca polskie pochodzenie musi to udokumentować, czyli przedstawić stosowne dokumenty na przykład akty stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku osób z Kartą Polaka, zezwolenie udzielane jest na czas nieoznaczony.

Przypominamy o możliwości pomocy osobom pochodzenia polskiego ze wschodniej Ukrainy Bank ofert MSW 

Mapa serwisu