Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2015

Rada Ministrów przyjęła rekomendację o pozostawieniu meldunku

Na zdjęciu: Rada Ministrów

Rada Ministrów przyjęła dziś (20 stycznia) sprawozdanie Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego. Zespół zarekomendował pozostawienie meldunku w aktualnej formie. Adres zameldowania jest niezbędny pod kątem organizacji wyborów, planowania obwodów szkolnych, czy na potrzeby postępowań sądowych. Za utrzymaniem meldunku przemawiają również względy bezpieczeństwa oraz rozwiązania, które obowiązują także w większości państw UE.   

Meldunek niezbędny przy czynnościach administracyjnych

Adres zamieszkania obywateli jest niezbędny do realizacji m.in.:

 • organizacji wyborów;
 • planowania obwodów szkolnych;
 • realizacji powszechnego obowiązku obrony;
 • realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego;
 • realizacji zadań przez samorządy (określanie funduszy sołeckich, subwencji dla gmin);
 • kontroli legalności pobytu cudzoziemców;
 • na potrzeby postępowań sądowych;
 • określania właściwości organów i sądów.

Aktualna sytuacja geopolityczna i względy bezpieczeństwa przemawiają za ograniczaniem dalszej liberalizacji przepisów meldunkowych. Sytuacja w Europie pokazuje, iż obecnie z dużą rozwagą należy podejmować wszelkie decyzje związane z dalszą liberalizacją rejestracji miejsca zamieszkania.

Rozwiązania meldunkowe w krajach UE

MSW przeanalizowało sposoby pozyskiwania danych o miejscu zamieszkania w państwach UE. W większości państw unijnych istnieje obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania w formie bardziej restrykcyjnej niż w Polsce. Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania wraz z sankcją występuje w: Chorwacji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Belgii, Danii i Austrii oraz na Litwie i Łotwie. Natomiast w Szwecji jest obowiązek rejestracji, ale bez nakładania sankcji.

W 2013 roku wprowadzono wiele ułatwień związanych z meldunkiem dla obywatela

W ostatnich latach uproszczono niektóre czynności związane z meldunkiem. Przypominamy te najważniejsze:

 • od stycznia 2013 roku zniesiony został obowiązek zameldowania na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy;
 • zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów;
 • wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
 • wprowadzono możliwość jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni;
 • wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
 • zniesiono sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Obok rekomendacji o pozostawieniu obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie, międzyresortowy zespół zaproponował, aby w przyszłości, rejestr PESEL uzupełniony został o adres do korespondencji. Adres ten byłby gromadzony fakultatywnie. Wskazał również, że konieczne jest rozwiązanie zmierzające do skomunikowania rejestru zawierającego dane adresowe z innymi rejestrami państwowymi, co w przyszłości zagwarantuje całej administracji dostęp do jednego adresu obywatela.

W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich resortów, policji, straży pożarnej i Straży Granicznej, KPRM, Głównego Urzędu Statystycznego. W pracach zespołu brali również udział eksperci reprezentujący: Krajowe Biuro Wyborcze, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę samorządową.

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego podczas posiedzenia we wtorek (20 stycznia br.). 

Mapa serwisu