Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2015

Oświadczenie MSW w sprawie: "Kasprowy Wierch w rękach spółki z Luksemburga"


Informuję, że MSW nie rozpatrywało wniosku firmy z siedzibą w Luksemburgu. Od 2013r. zarówno PKL, jak i PKG są spółkami cudzoziemskimi, kontrolowanymi przez  firmę Altura z siedzibą w Luksemburgu. W 2013 r. akcjonariusze spółki PKG SA (gminy podhalańskie) podjęły decyzję o wejściu do spółki kapitału zagranicznego. Następnie, w wyniku sprzedaży akcji Polskich Kolei Linowych S.A. spółce Polskie Koleje Górskie  S.A. (spółce kontrolowanej przez cudzoziemca), dokonanej po uprzedniej zgodzie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Polskie Koleje Linowe S.A. stały się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca. Ta umowa nie wymagała zgody MSW. Tym samym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie miało wpływu na wejście do wskazanych podmiotów kapitału cudzoziemskiego i wydana wczoraj decyzja nie dotyczy kwestii przejęcia kontroli cudzoziemca nad kolejami linowymi.

Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zezwala spółce Polskie Koleje Górskie SA z siedzibą w Zakopanem na nabycie nieruchomości wchodzących w skład majątku spółki Polskie Koleje Linowe S.A. w drodze połączenia się spółek. Obydwa podmioty będące stronami prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postępowania administracyjnego były już cudzoziemcami przed datą jego wszczęcia. Decyzja ta wydana została po przeprowadzeniu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców postępowania administracyjnego, po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii organów administracji uczestniczących w procesie decyzyjnym, odpowiedzialnych m.in. za obronność, bezpieczeństwo państwa, które nie zgłosiły zastrzeżeń co do wydania zezwolenia. Wobec spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek ustawowych, niezbędnych do wydania zezwolenia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było zobowiązane do uwzględnienia wniosku strony i wydania decyzji pozytywnej. Jakakolwiek inna decyzja byłaby niezgodna z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jak czytamy w decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - w niniejszej sprawie MSW uzyskało opinię wszystkich wyżej wymienionych organów administracji rządowej. Minister Obrony Narodowej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosili sprzeciwu w sprawie, zaś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wskazała w związku z planowanym nabyciem okoliczności, które mogłyby potencjalnie powodować powstanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dodatkowo w toku niniejszego postępowania uzyskano pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego w sprawie nabycia objętych wnioskiem nieruchomości przez Polskie Koleje Górskie S.A. 

Podsumowując, w niniejszej sprawie należy zauważyć, iż na podstawie zebranego materiału dowodowego oraz w związku z brakiem sprzeciwu ze strony Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także opiniami Ministra Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojewody Małopolskiego brak jest przesłanek negatywnych uniemożliwiających wydanie Polskim Kolejom Górskim S.A. zezwolenia zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

Małgorzata Woźniak,

rzecznik prasowy MSW

Wioletta Idaszak z Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:


 

Mapa serwisu