Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 10.02.2015

CEPiK 2.0 - kolejne e-usługi

grafika

Grafika - opis alternatywny

Możliwość sprawdzenia online informacji o punktach karnych, badaniach technicznych pojazdów oraz istotnych szkodach przewiduje przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt założeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy pozwolą na udoskonalenie danych gromadzonych w bazie CEPiK oraz na uruchomienie nowych, przydatnych dla obywateli e-usług.

Nowe e-usługi

Obecnie trwają prace programistyczne nad projektem CEPiK 2.0. Dzięki wprowadzonym zmianom powstaną kolejne usługi m.in.:

  • usługi „Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych”  czyli dostęp online dla kierowców do własnych danych. Usługa  umożliwi bez wychodzenia z domu bieżące monitorowanie informacji na temat swoich uprawnień, popełnionych naruszeń i uzyskanych w związku z nimi punktów karnych. W przyszłości planowane jest również umożliwienie dzięki tej usłudze opłacenia online mandatu.
  • usługa „Udostępnij dane pracodawcy” umożliwi weryfikację uprawnień kierowcy a tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.
  • usługa „Sprawdź szkołę jazdy”  pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez kursantów. Zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku;
  • usługa „Mój pojazd” pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.

Więcej danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów pozwoli na udostępnianie większej liczby informacji. Dzięki zmianom właściciele pojazdów będą mogli on-line sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym). Projekt założeń do ustawy przewiduje również możliwość sprawdzenia czy pojazd nie uległ istotnej szkodzie.

Poprawa jakości danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK

Wprowadzone zostaną nowe mechanizmy, które znacznie zmniejszą ryzyko powstawania błędów w ewidencjach. Na podmioty przekazujące dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców nałożony zostanie obowiązek ich weryfikowania przed przekazaniem oraz obowiązek wyjaśniania niezgodności. Dla poprawy jakości danych planowane jest również wykorzystanie i udostępnianie danych z rejestrów PESEL i REGON w celu jednoznacznej identyfikacji osób i podmiotów. Planowane jest także ujednolicenie formy wprowadzania danych do ewidencji oraz szczegółowe określenie warunków i trybu współdziałania podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji.

O projekcie CEPiK 2.0

Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Polega on na modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Prace zakończą się w 2016 r. Jednak w związku z podziałem projektu na etapy stopniowo uruchamiane są kolejne elementy zmodernizowanego systemu. 30 kwietnia 2014r. uruchomiono międzynarodową wymianę o kierowcach, w czerwcu 2014 r, zostały uruchomione pierwsze dwie e-usługi „Historia pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”, dzięki którym można sprawdzić niektóre informacje o kupowanym samochodzie oraz wstępnie zweryfikować autobus, którym zamierzamy wyruszyć w podróż. W listopadzie 2014 uruchomiony został moduł RESPER pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.

Mapa serwisu