Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.03.2015

Pół roku MSW - podsumowanie

Na zdjęciu: infografika 50 procent expose
fot. www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podsumowało realizację powierzonych zadań przez pierwsze 6 miesięcy urzędowania minister Teresy Piotrowskiej.

Modernizacja floty służb

W budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano prawie 400 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami minister Teresy Piotrowskiej około 100 mln zostanie przeznaczonych na wymianę policyjnej floty. Straż Graniczna zostanie doposażona w bezzałogowe statki powietrzne, a Państwowa Straż Pożarna w nowe samochody m.in. ratowniczo-gaśnicze. W 2015 r. zostanie zakupionych ponad 1,5 tys. pojazdów dla policji za kwotę około 100 mln zł. Wśród nich będą radiowozy, samochody osobowe nieoznakowane, pojazdy z wideorejestratorami, samochody terenowe, furgony oraz motocykle. Ostatnia tak duża modernizacja policyjnych pojazdów miała miejsce w latach 2007-2010. Sprawne działanie policji wymaga jednak odpowiednich nakładów. Na lata 2014-2017 zaplanowano więc kolejną modernizację dużej części floty.

Dowiedz się więcej - Nowe radiowozy dla policji i bezzałogowe statki powietrzne dla pograniczników

Nowa jednostka – Centralne Biuro Śledcze Policji

Od 9 października funkcjonuje Centralne Biuro Śledcze Policji. Nowa jednostka zyskała większą samodzielność i zdolność do szybszego reagowania w walce z najgroźniejszymi przejawami przestępczości. Do tej pory Centralne Biuro Śledcze było komórką organizacyjną w strukturze Komendy Głównej Policji.

Dowiedz się więcej - Nowa jednostka – Centralne Biuro Śledcze Policji

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 grudnia 2014 r.

Założeniem Programu pozostaje określenie działań Państwa służących wzmocnieniu systemu antyterrorystycznego RP, a tym samym podniesieniu stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Jednym z zasadniczych celów opracowania tego dokumentu jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat charakteru zagrożenia, zasad zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia oraz form i środków zaangażowania Państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, we współpracy z innymi służbami, organami i instytucjami wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, stanowiącego poziom strategiczny polskiego systemu antyterrorystycznego.

Dowiedz się więcej - O Narodowym Programie Antyterrorystycznym

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Coraz więcej Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.  Aż 70 proc. z nas uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Przekonanie to umocniło się w ciągu ostatniego roku – odsetek deklarujących, że Polska jest krajem bezpiecznym, wzrósł o 6 punktów procentowych (z 64 proc. do 70 proc.). Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego również przez CBOS, wynika, że 65 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Lepiej oceniane jest tylko Prezydent oraz władze samorządowe. Aż 90 proc. badanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. To najlepszy wynik w historii.  Jednocześnie Polska na tle innych krajów UE ma jeden z najniższych odsetek mieszkańców, którym doskwiera przestępczość, przemoc lub wandalizm w okolicy zamieszkania. W zestawieniu publikowanym przez Eurostat Polska zaraz po Chorwacji (2,9%) zajmuje drugie miejsce w rankingu z oceną 6,4%. Natomiast średnia w UE za ubiegły rok wynosi 14,5%.

Dowiedz się więcej - Polacy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania

Nowe zasady naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy

W marcu minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenie zmieniające zasady naliczania dodatku stażowego. Dzięki temu funkcjonariusze otrzymają wyższe dodatki za wysługę lat. Policjanci i strażnicy graniczni po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek). Oznacza to, że np. dzielnicy z 30- letnim stażem pracy otrzyma o ponad 110 zł więcej niż do tej pory.

Dowiedz się więcej - Wyższe dodatki za wieloletnią służbę funkcjonariuszy MSW

Podwyżki dla GOPR i TOPR

Od 1 stycznia 2015 roku ratownicy GOPR i TOPR otrzymają większe wynagrodzenie. Największy wzrost pensji odczują ci, którzy do tej pory zarabiali najmniej.  Na podwyżki dla ratowników GOPR i TOPR zostanie przeznaczona łączna kwota 338 460 zł. Wyższe pensje otrzymają wszyscy etatowi ratownicy. W GOPR pracują osoby, które zarabiają minimalną pensję 1 680 zł brutto miesięcznie. Od następnego roku to właśnie ich pensje wzrosną o najwyższą kwotę. Podwyżki dla innych osób będą przyznawane proporcjonalnie do wysokości dochodów.

Dowiedz się więcej - Podwyżki dla ratowników TOPR i GOPR

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wyznacza kierunki antykorupcyjnych działań administracji rządowej oraz określa zasady koordynacji podejmowanych działań. Został on przygotowany z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji poprzednich etapów Strategii Antykorupcyjnych oraz wniosków odnoszących się do przyczyn i skutków występowania korupcji w Polsce.

Celem głównym Programu jest ograniczenie poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej oraz zwiększenie efektywności zwalczania korupcji. 2 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem Pani Minister Teresy Piotrowskiej.

Dowiedz się więcej - Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Rządowy program „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2020

W MSW powstał projekt założeń programu „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2020. Będzie on kontynuacją  obecnej edycji, która zakończy się w 2015 roku. Priorytetem nowego programu będzie przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im bezpieczeństwa fizycznego.  Premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała zwiększenie do 50% dofinansowania projektów na budowę bądź rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach. Ponadto zostanie położony nacisk na „aktywną” profilaktykę, poprzez m.in. promowanie we wszystkich województwach „Przystanku PaT” czy powołanie przy komendach wojewódzkich policji osób, odpowiadających za współpracę ze szkołami i kuratoriami.

Efekty nowej ustawy o L-4 mundurowych

O ok. 30% zmniejszyła się liczba policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy BOR przebywających na L-4. O tyle samo spadła także liczba dni zwolnień lekarskich od momentu wejścia w życie nowej ustawy, czyli od 1 czerwca 2014 r.
Ustawa L-4 wprowadziła zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą - ze 100% do 80% uposażenia. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznacza się w całości na fundusz nagród i zapomóg dla tych funkcjonariuszy, którzy wykonują zadania służbowe w zastępstwie chorych mundurowych.

Dowiedz się więcej - Mniej funkcjonariuszy na L-4

Pomoc osobom polskiego pochodzenia ewakuowanym ze wschodniej Ukrainy

W połowie stycznia ewakuowano 178 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. Rozmieszczeni zostali w dwóch ośrodkach w woj. warmińsko-mazurskim: w Łańsku i w Rybakach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło  ewakuowanym osobom wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną, kursy adaptacyjne oraz językowe. Powodem ewakuacji 178 osób polskiego pochodzenia ze wschodu Ukrainy jest trwający tam konflikt z prorosyjskimi separatystami. Ewakuowani to osoby posiadające Kartę Polaka (ew. spełniające kryteria jej otrzymania) lub mogące w inny sposób udokumentować swoje polskie pochodzenie, a także ich najbliżsi członkowie rodziny. Większość ewakuowanych to rodziny z dziećmi, nawet kilkumiesięcznymi, jest też grupa starszych osób. Równolegle uruchomiony został bank ofert w którym gromadzone są informacje o proponowanych formach pomocy dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodniej Ukrainy. Informacje dotyczą kwestii związanych m.in. z pracą i mieszkaniem.

Dowiedz się więcej - Donbas

System Rejestrów Państwowych

1 marca ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP), który połączył  kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W SRP znalazły się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. To jedna z większych zmian informatycznych w naszym kraju. Dzięki połączeniu najważniejszych polskich rejestrów, możliwe jest odmiejscowienie niektórych czynności urzędowych. Oznacza to, że wniosek o dowód osobisty możemy złożyć w dowolnej gminie. Akt urodzenia, ślubu czy zgony również możemy odebrać w wybranym przez nas urzędzie. Do tej pory musieliśmy jechać do gminy, która jest właściwa ze względu na nasze miejsce zameldowania.

Dowiedz się więcej - Rusza System Rejestrów Państwowych

Śluby poza USC, większa swoboda w nadawaniu imion

Od 1 marca  zaczęła obowiązywać nowa ustawa - Prawo o aktach stanu cywilnego.  Jedną z wprowadzanych zmian jest możliwość zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego. Do tej pory małżeństwo można było zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach - np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwiają zorganizowanie ceremonii poza urzędem również innym osobom. Również od 1 marca rodzice mogą nazwać swoje pociechy imionami obcego pochodzenia, np. Mercedes, Takahiro czy Liam. Nadal obowiązuje przepis mówiący, że można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy ich wyborze będą musieli pamiętać, że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające.

Dowiedz się więcej - Nowe dowody, ślub w plenerze oraz imiona obce dla dzieci

Przeciwdziałanie przemocy domowej

O 52 proc. wzrosła liczba zatrzymanych osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Policjanci również skuteczniej odizolowują od ofiar nietrzeźwych podejrzanych o psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad domownikami. Liczba sprawców doprowadzonych do izb wytrzeźwień wzrosła blisko o 63 proc. Łącznie funkcjonariusze przewieźli do izby wytrzeźwień lub do pomieszczeń dla zatrzymanych 20 tys. nietrzeźwych osób. Wzrosła również liczba wypełnionych przez Policję „Niebieskich Kart”. W 2014 roku (od stycznia do września) funkcjonariusze wypełnili 48 093 formularze. To o 11 634 więcej, niż w analogicznym okresie w 2013 roku.

Dowiedz się więcej - Przemoc domowa – nie bądźmy obojętni!

Zniżki za opłaty paszportowe dla rodzin wielodzietnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od początku prac nad Kartą Dużej Rodziny aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających rodziny wielodzietne. Do projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej o Karcie Dużej Rodziny zgłosiło propozycję wprowadzenia ulg w opłatach paszportowych. Propozycja MSW zwiększa ulgi za wydawane dokumenty paszportowe dla dzieci do 75 proc. (do tej pory ulga wynosiła 50 proc.), a dla rodziców w takich rodzinach wprowadzono nową ulgę w wysokości 50 proc. Oznacza to, że dzieci do 13. roku życia zapłacą za paszport 15 zł, młodzież do 25. roku życia – ucząca się – zapłaci 35 zł, a rodzice -70 zł. Pełna opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulgi  zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Dowiedz się więcej - Zniżki za opłaty paszportowe dla dużych rodzin

Mapa serwisu