Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 31.03.2015

Ponad 50% spełnionych obietnic z exposé premier Ewy Kopacz

Na zdjęciu: Premier Ewa Kopacz z rządem

Więcej pieniędzy na budowę żłobków, domy dziennego pobytu dla osób starszych, zwiększenie środków na armię – to tylko niektóre z projektów zapowiedzianych w exposé, które udało się zrealizować. Szefowa rządu podsumowała zapowiedzi, które udało się zrealizować po 6 miesiącach działania. W spotkaniu wzięli udział ministrowie rządu Ewy Kopacz. Wśród nich była minister Teresa Piotrowska. 

ARMIA I BEZPIECZEŃSTWO

 • Co najmniej 2% PKB na armię

„Zwiększymy wydatki obronne począwszy od 2016 roku do 2% PKB, zapewni to dodatkowe 800 mln złotych w 2016 roku i odpowiednio więcej w latach następnych na nowoczesny sprzęt dla Wojska Polskiego.”

Od 2016 r. wydatki z budżetu państwa na obronność wzrosną z obecnych 1,95 do 2 proc. PKB. Ocenia się, że w następnym roku zapewni to dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Filarem inwestycji w armię będzie polski przemysł zbrojeniowy. Produkcję na rzecz wojska będzie koordynować Polska Grupa Zbrojeniowa, co wiąże się z utrzymaniem miejsc pracy w Polsce. Projekt nowelizacji ustawy o przebudowie
i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych został przyjęty przez Radę Ministrów 17 lutego 2015 r.

 • Otwarcie Centrum Weterana

„W grudniu tego roku otworzę Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju jako praktyczny wyraz szacunku państwa dla jego żołnierzy.”

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych
i zmarłych. Od połowy ubiegłego wieku w misjach poza granicami kraju służyło łącznie ok. 100 tys. Polaków, w przeważającej większości żołnierzy. Centrum Weterana otwarto 21 grudnia 2014 r.

 • Przyjęcie planu wzmocnienia bezpieczeństwa kraju

„To część większego planu wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju. W listopadzie przedstawię ten plan Polkom i Polakom.”

9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”,
a MON przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Plan jest objęty klauzulą „zastrzeżone”.

 • Wprowadzenie wyższych premii za dłuższą służbę oficerów i podoficerów

„Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 milionów złotych dla żołnierzy premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów.”

Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł jest przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. 

 • Regionalny System Ostrzegania w TV i na komórkach

„Nie ma żadnego powodu, by każdy Polak posiadający telefon komórkowy, czy oglądający telewizję publiczną nie mógł czuć się bezpieczniejszy, dzięki świadomości, że państwo polskie niezwłocznie powiadomi go o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych. Mój rząd wprowadzi taki system.”

Dzięki temu rozwiązaniu każdy, kto posiada TV lub telefon komórkowy może uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach. 13 listopada 2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon. 1 lipca 2015 r. system ostrzegania obejmie wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej i powiadamianie SMS.

RODZINY

 • Więcej pieniędzy na budowę żłobków w ramach programu „Maluch”

„W 2015 r. zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln zł.”

W 2015 r. budżet rządowego programu „Maluch” na budowę żłobków wrósł z 50 mln do 100 mln zł (łączne nakłady na cały program wynoszą 150 mln zł). To oznacza więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także utrzymanie już istniejących. W 2014 r. działało w Polsce ok. 2500 żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dla porównania w 2007 r. było ich zaledwie 373. Edycję programu „Maluch” na 2015 r. ogłoszono 11 lutego 2015 r.

 • Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”

„Proponujemy prostą zasadę. Złotówka za złotówkę. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg.”

Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Rząd proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. Zachęci to rodziców do podejmowania pracy, a także do wychodzenia z szarej strefy. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych został przyjęty przez rząd 24 marca 2015 r. Zasada „złotówka za złotówkę” wejdzie w życie od stycznia 2016 r. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 160 tys. rodzin.

 • Świadczenia rodzicielskie dla wszystkich

„Chcemy, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. To rodzice bezrobotni pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy.” 

Od 2016 r. ze wsparcia finansowego, analogicznego do urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy, którzy takiej możliwości dotychczas nie mieli. To rodzice poszukujący pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenie rodzicielskie. Będą mogli je pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka, a w przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków i więcej dzieci - odpowiednio dłużej. Świadczenie rodzicielskie nie będzie zależne od wysokości dochodu rodziny i wyniesie 1000 zł na rękę. Rozwiązanie zostało uchwalone przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r.

UCZNIOWIE, MŁODZIEŻ, STUDENCI

 • Likwidacja „śmieciowego jedzenia” w szkołach od 1 września 2015 r.

„Przyspieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tak zwane śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach już od 1 września 2015 roku.”

1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności znikną ze szkolnych sklepików. Zakaz podawania, sprzedaży oraz reklamowania niezdrowej żywności będzie obowiązywać w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo i opiekuńczo-wychowawczych. Sejm przyjął nowelę ustawy dotyczącą likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r.

 • Start programu „Rok Szkoły Zawodowców”

 „Minister Edukacji rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego.”

Rozpoczęło się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego. Start programu „Rok Szkoły Zawodowców” nastąpił  7 października 2014 r. Obecnie trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Od 1 marca 2015 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępna jest „Mapa szkół zawodowych”. Ruszył już także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. We wrześniu 2015 r. nastąpi rozszerzenie oferty szkolnej m.in. o kursy dla uczniów i absolwentów liceów odbywające się poza czasem nauki. 23 stycznia 2015 r. ministrowie: edukacji, pracy, skarbu i gospodarki zawarli specjalnie porozumienie, dzięki któremu zostanie m. in. nawiązana bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi.

 • Program praktyk studenckich w administracji

„Zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej.”

Rząd zdecydował, że urzędy administracji rządowej mają przyjmować więcej studentów na praktyki. Dzięki decyzji podjętej przez Radę Ministrów 3 marca 2015 r., na każdych 20 zatrudnionych pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.

SENIORZY

 • Wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji rent i emerytur w 2015 r.

„Rząd zrealizuje obietnicę waloryzacji emerytur.”

1 marca 2015 r. nastąpiła kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 5294 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, najniższa emerytura wzrosłaby o ok. 5 zł.

 • Program Senior-WIGOR

 „Chciałabym stworzyć w Polsce znaną w rozwiniętych krajach zachodu instytucje dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa.”

W Polsce powstanie sieć dziennych domów opieki dla seniorów, w których osoby starsze otrzymają ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu, możliwość realizowania pasji oraz profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną. Planuje się, że w 2015 r. powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek. Przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r. Rada Ministrów przyjęła program 17 marca 2015 r.

PACJENCI

 • Wdrożenie pakietu onkologicznego i kolejkowego

„Głównym zadaniem Ministra Zdrowia w 2015 roku będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego.”

Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych.  Od momentu, gdy pacjent z podejrzeniem nowotworu zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty, do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Zwiększył się także dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich pacjentów. Listy oczekujących do lekarza specjalisty są prowadzone elektronicznie i aktualizowane raz w tygodniu. Pacjent może sprawdzić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie najszybciej przyjmie go specjalista albo może uzyskać taką informację telefonicznie, dzwoniąc do NFZ. Dzięki temu, że można zapisać się tylko na jedną listę oczekujących, zniknie zjawisko sztucznego wydłużania kolejek przez osoby, które czekały w kilku kolejkach na to samo świadczenie, blokując terminy i nie odwołując wizyt. Podsumowanie wdrożenia pakietu nastąpi w kwietniu.

 • Finansowanie rezydentur absolwentów uczelni medycznych

„Począwszy od 2015 roku sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur  wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.” 

W 2015 r. ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na rezydentury. Trwa ono w terminach:
1-31 marca 2015 r. oraz 1-31 października 2015 r. Minister  zdrowia co roku przyznaje ok. 3000 miejsc rezydenckich. W 2015 r. pula została zwiększona do ok. 6500.

PRZEDSIĘBIORCY

 • Ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na embargu

 „Przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania w ramach tej pomocy do kwoty 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.” 

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Ze wsparcia w łącznej kwocie do 500 mln zł mogą korzystać firmy z branży handlowej, przetwórczej i transportowej. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.

 • Wydłużenie do 2016 r. gwarancji de minimis i rozszerzenie o wsparcie eksportu

„Program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców, rozszerzymy o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Wydłużymy funkcjonowanie tego programu do 2016 roku.”

Program de minimis został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji. Z gwarancji de minimis skorzystało już ponad 80 tys. przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił ok. 17,6 mld zł gwarancji. Pozwoliło to na udzielenie kredytów w kwocie ok. 31 mld zł. Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rozszerzenia programu o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji zostały przyjęte 4 listopada i weszły w życie 14 listopada 2014 r.

PRZYJAZNA ADMINISTRACJA DLA PODATNIKÓW

 • Założenia do nowej ordynacji podatkowej

„Zobowiązuję Ministra Finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej.”

W nowej ordynacji wprowadzona zostanie zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. Zawarty w niej też będzie katalog praw i obowiązków podatnika. Chodzi o jasne wyartykułowanie praw przysługujących obywatelom, ochronę pozycji podatnika i wskazanie urzędom jasnych wytycznych postępowania. Wstępne założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Radę Ministrów 17 marca 2015 r.

 • Zmiany w administracji podatkowej

„Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. W centrum obsługi pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji. Np. zakładu ubezpieczeń społecznych, służby celnej, samorządu terytorialnego. Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.” 

Rozwiązania wprowadzające ułatwienia w administracji podatkowej realizowane będą w ramach projektu ustawy o Administracji Podatkowej. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r.

ROLNICY

 • Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych

 „Do końca roku powołamy fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu.”

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki zgromadzone na jego rachunku będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa. Wysokość wpłat ustalono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Nad projektem ustawy pracuje Sejm.

 

Mapa serwisu