Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.04.2015

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości w 2014 roku

W zeszłym roku cudzoziemcy uzyskali 359 zezwoleń na nabycie, w naszym kraju, nieruchomości. Wydane przez ministra spraw wewnętrznych zezwolenia dotyczyły zarówno gruntów rolnych, lokali mieszkalnych i użytkowych jak również akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Liczba udzielanych zezwoleń w ostatnich 5 latach utrzymuje się na podobnym poziomie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało sprawozdanie za 2014 rok z realizacji przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.Liczba udzielanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych w ostatnich 5 latach utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2013 roku wydano ich o 21 mniej, natomiast w roku 2012 o 45 więcej. Liczba obecnie udzielanych zezwoleń jest znacznie niższa niż w latach 90-tych, oraz w latach 2000-2005. W tamtym okresie udzielano średnio ok. 1800 zezwoleń rocznie. Powyższe jest wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz swobód przyznanych podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie nabywania nieruchomości w Polsce. Aktualnie podmioty z EOG nabywają większość nieruchomości bez zezwolenia MSW, zezwolenia wymaga jedynie nabycie przez te podmioty nieruchomości rolnych, zatem liczba wydawanych zezwoleń na rzecz tych podmiotów jest znacząco niższa niż przed akcesją Polski do UE.

W 2014 roku spośród wszystkich 359 wydanych zezwoleń, 273 dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 70 - nabycia lokali mieszkalnych i użytkowych, a 16 nabycia udziałów i akcji w spółkach, będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

W zeszłym roku cudzoziemcy uzyskali łącznie 271 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1036,35 ha. Ponadto wydano 2 zezwolenia dotyczące nieruchomości o łącznej powierzchni 0,14 ha na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce – Syryjskiej Republiki Arabskiej i Republiki Turcji.

Wśród nieruchomości gruntowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nieruchomości położone m.in. w województwach: wielkopolskim (łączna powierzchnia – 194,83 ha), lubuskim (łączna powierzchnia – 163,69 ha) i warmińsko-mazurskim (łączna powierzchnia 159,77 ha). Natomiast wśród cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na kupno nieruchomości gruntowych najczęściej reprezentowanym obywatelstwem i kapitałem był: ukraiński – 59 zezwoleń, niemiecki – 36 zezwoleń oraz holenderski – 15 zezwoleń.

W porównaniu z ostatnimi 5 latami, zarówno liczba wydanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców jak i ich powierzchnia utrzymuje się na zbliżonym poziomie z wyjątkiem roku 2013, gdzie powierzchnia nieruchomości objętych zezwoleniami była o ok. 32 proc. mniejsza niż w roku ubiegłym. W 2012 r. wydano ponad 409 zezwoleń na nabycie, w naszym kraju, nieruchomości. Najwięcej (218) dotyczyło nabycia nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1021,28 ha. W 2013 r. Minister wydał 320 zezwoleń. Najwięcej (252) dotyczyło nabycia nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 697,01 ha.

Jeżeli chodzi o nieruchomości rolne i leśne, to w 2014 roku, cudzoziemcy najczęściej uzyskiwali zezwolenie na ich zakup na terenie województw m.in.: wielkopolskiego (łączna powierzchnia – 194,63 ha), lubuskiego(łączna powierzchnia – 163,32 ha) i warmińsko-mazurskiego (łączna powierzchnia – 159,66 ha. Natomiast takie zezwolenia najczęściej otrzymały osoby fizyczne i prawne z Niemiec - 35 zezwoleń, Ukrainy – 18 zezwoleń i Holandii - 15 zezwoleń.

Tendencje w zakresie zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych nie ulegają większym zmianom od kilku lat. W roku 2012 udzielono 218 takich zezwoleń, a powierzchnia nieruchomości rolnych i leśnych nimi objęta wyniosła 1021ha, w 2013 r. było to odpowiednio 161 zezwoleń (661ha).

W 2014 roku 68 razy odmówiono cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym lokali). Najczęstszymi powodami, dla których odmawiano udzielenia zezwolenia było: nie wykazanie przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską, brak spełnienia ustawowych przesłanek oraz sprzeciw ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Z uwagi na sprzeciw ministra rolnictwa wydano 14 decyzji odmownych. Przypomnijmy, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister rolnictwa i rozwoju wsi.

W latach 1990-2014 cudzoziemcy uzyskali w sumie 24 tys. 739 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90-tych (np. w roku 1999 było to ponad 2 tys. zezwoleń na nieco ponad 5 tys. ha).

Całe sprawozdanie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w roku 2014 dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Mapa serwisu