Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.04.2015

Zaproszenie na briefing dotyczący walki z handlem ludźmi

Na zdjęciu: mikrofony

Dziś (21 kwietnia br.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje briefing dla projektu „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi”. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia projektu, zasady tworzenia zespołów wojewódzkich, a także aktualna sytuacja w zakresie handlu ludźmi w Polsce. W briefingu weźmie udział Piotr Mierecki, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSW oraz Irena Dawid-Olczyk, prezes Fundacji „La Strada”.

Briefing odbędzie się we wtorek 21 kwietnia br. o godz. 15:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Bolesława Limanowskiego 23 w Warszawie. Wszyscy dziennikarze zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o kontakt z Wydziałem Prasowym MSW pod numerem telefonu: 22 / 601 52 90.

Projekt „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi” ma budżet 464 tys. euro i jest współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2015. Głównym celem projektu jest utworzenie wojewódzkich struktur współpracy do przeciwdziałania handlowi ludźmi w oparciu o doświadczenia pierwszego zespołu regionalnego - mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (działającego od 2010 r.). Dzięki projektowi ma zostać nawiązana ścisła współpraca regionalna pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia ofiarom. Zespoły działają już w 10 województwach. Docelowo taki zespół ma być w każdym województwie.

W skład zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Policja w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013 zanotowała spadek przestępczości związanej z handlem ludźmi. W 2013 r. stwierdzono 186 takich przestępstw, natomiast w 2014 r. liczba ta spadła do 76. Wykrywalność tego rodzaju przestępczości utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2014 r. wynosiła niemal 95 proc.

Przestępczość dotycząca handlu ludźmi to m.in. przestępstwa związane z prostytucją, pornografią i innymi formami seksualnego wykorzystania, pracą przymusową oraz innymi formami wykorzystania poniżającego godność człowieka.

Mapa serwisu