Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.04.2015

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych

Minister Grzegorz Karpiński przewodniczył posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej. Podczas spotkania, które odbyło się 29 kwietnia rekomendowano utrzymanie najniższego poziomu zagrożenia atakiem terrorystycznym w naszym kraju – tj. poziomu podstawowego.

Posiedzenie było również okazją do przedstawienia m.in. wniosków, ze zorganizowanych przez policję, ćwiczeń służb i instytucji odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Ćwiczenia, które odbywały się od 10 do 12 marca, pozwoliły sprawdzić m.in. systemy współdziałania i łączności w sytuacji kryzysowej związanej ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Scenariusz ćwiczeń objął m.in. sytuację, w której przetrzymywani byli zakładnicy w centrum miasta oraz neutralizację samochodu z materiałami wybuchowymi. Przedstawiciele różnych służb mieli możliwość praktycznego wykorzystania i wymiany doświadczeń z zakresu reagowania na tego typu zdarzenia. Funkcjonariusze doskonalili m.in. umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia operacji oraz dowodzenia siłami szybkiego reagowania.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że zasadna jest cykliczna organizacja tego typu przedsięwzięć, w szczególności na teranie aglomeracji miejskich. Pozwolą one bowiem na doskonalenie współdziałania policji z innymi podmiotami, a także wpłyną na podnoszenie skuteczności zabezpieczenia miejsc, w których potencjalnie może dojść do sytuacji kryzysowych.

Podczas posiedzenia zaprezentowano również zestawienie planowanych, jeszcze w tym roku, ćwiczeń i szkoleń m.in. w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. 

Mapa serwisu