Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.05.2015

Rozporządzenie w sprawie przekazywania danych do CEK skierowane na obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy przekazania przez starostów, marszałków województw i wojewodów danych zgromadzonych w ewidencjach i rejestrach do dnia 3 stycznia 2016 r. do Centralnej Ewidencji Kierowców.

Ustawa o kierujących pojazdami nakłada na władze samorządowe obowiązek przekazywania danych dot. uprawnionych ośrodków szkolenia kierowców do Centralnej Ewidencji Kierowców. Odpowiednio, starostowie zostali zobligowani do przekazywania ewidencji instruktorów i rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, a marszałkowie województw do przesyłania do CEK ewidencji egzaminatorów, uprawnionych lekarzy i psychologów oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Zgodnie z przepisami, wojewodowie udostępniają Centralnej Ewidencji Kierowców ewidencję instruktorów techniki jazdy oraz rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 30 czerwca br., a wykonanie przepisów rozporządzenia i przekazanie danych nastąpi w okresie od 1 października 2015 do 3 stycznia 2016 r. Celem rozporządzenia jest zgromadzenie w CEK od 4 stycznia 2016 roku wszystkich danych, które wymieniono w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli w tym okresie nastąpi zmiana danych, właściwy organ samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji, tak by 4 stycznia przyszłego roku w Centralnej Ewidencji Kierowców widniały dane aktualne na dzień 3 stycznia 2016 r.

Oprócz konsultacji z wojewodami oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MSW oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.

Mapa serwisu